English שלחו לחבר

עבודות תזה ודיסרטציה

שנה סטודנט/ית מנחה
2016 ארבע אמהות בסיפורי אלישע MA שקד אופן פרופ' יעל שמש
2015 A Study of Metaphors in the Book of Numbers PhD מרקוז הווארד צבי פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
2015 המשכיות וחוסר המשכיות בין ספרות החכמה במקרא ובין יצירות חכמה בתר-מקראיות PhD קים שין אהה פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין, פרופ' אסתר אשל
2015 הענשת שליח האל בספר ישעיהו MA ניסני יוכי פרופ' יונתן גרוסמן
2015 הפרשנות היהודית לסיפור יהוא (מל"ב ט-י) PhD יצחק סטרשינסקי. ‬ פרופ' עמוס פריש
2015 חילופי נאומי איוב במחזור הראשון : פרקים ט-י כמענה לנאום אליפז ופרקים ו-ז כמענה לנאום בלדד MA דיפני הילה ד"ר נילי סמט
2015 יחידת הפתיחה לספר שופטים (א,א - ג,ו): ניתוח ספרותי MA שמעוני עמיחי פרופ' יונתן גרוסמן
2015 שיטתו הפרשנית של ר’ יוסף חיון בפרושיו למקרא ‬ PhD אליצור יוסף פרופ' יוסף עופר
2014 "'ויבחר מכל בחור...' (דה"א יט 10) - ניתוח ספרותי של רשימות היחס הקשורות במוטיב הבחירה בדוד ובביתו (דה"א ב 8-3, 17-10, ג 24-1)" MA קליין נריה פרופ' מיכאל אביעוז
2014 'ויבחר מכל בחור...' (דה"א יט 10) - ניתוח ספרותי של רשימות היחס הקשורות במוטיב הבחירה בדוד ובביתו (דה"א ב 8-3, 17-10: ג 24-1) MA קליין נריה פרופ' מיכאל אביעוז
2014 'למה תתענו ה'?' מעורבותו של אלוהים בשקרים ובהטעיות בסיפור המקראי PhD פרג'ון יאשיהו פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
2014 The Song of Moses: A reprise of Gebese Narratives MA טברסקי גאולה פרופ' יהושע ברמן
2014 דברי יהושע ותשובת ה’ : מבנה ומשמעותו (יהושע ז, ו-טו) MA בן שלמה אליקים פרופ' מיכאל אביעוז
2014 היבטים בדרכו הפרשנית של קדמוניות המקרא על-פי פירושו לשופטים יז-כא MA פרופ' אסתר אשל
2014 הקשרם של חוקי פסח וחג המצות בסיפור יציאת מצרים והמכות - הצעה לקריאה סינכרונית בשמות י"ב, טו-כח, מג-נ MA בר-טוב אריה פרופ' יונתן גרוסמן
2014 מעמדן המשפטי של בלהה וזלפה ומעמד בניהן כפי שעולה מן המקרא ובהקבלה למקורות מן המזרח הקדום MA אומן נעה פרופ' יוסף פליישמן
2014 משברי זיהוי בסיפורי מלכות אחאב (מלכים א', טז:כט-כב:מ) MA דישי גד פרופ' אליהו עסיס
2014 עימות בן-דורי בסיפור המקראי: היבטים ספרותיים ותמאטיים PhD בלכר עדי פרופ' אליהו עסיס
2014 ראשית מלכות שאול (שמ"א ח-טו), פתרון סינכרוני לסתירות, לפערים ולכפילויות MA דידי גואל פרופ' יונתן גרוסמן
2014 תפיסת עולמו החינוכית של הרש"ר הירש בפרשנותו לתורה PhD רוזנברג ישי פרופ' עמוס פריש, ד"ר לאה הימלפרב
2013 דמותו של אחז מלך יהודה בספר מלכים (מל"ב טז) PhD עמר יצחק פרופ' מיכאל אביעוז
2013 היחס לתכשיטים, ללבוש מהודר ולעושר בספרות בית שני MA גורשניק אנה פרופ' מיכאל אביעוז
2013 מבנה ומשמעות בברכות יעקב לבניו (בראשית מט 28-1) MA מנצור אמיר פרופ' מיכאל אביעוז
2013 מזמורי שלמה לאור ספרות החכמה מתקופת בית שני PhD ענב ליהיא פרופ' יעקב כדורי (קוגל)
2013 סיפורי מאבקי אחים במקרא: סוגה, מבנה ומשמעות PhD זימרן יסכה פרופ' אליהו עסיס