ספרות החכמה והשירה

חכמה עיונית וחכמה מעשית; משלי, איוב, קהלת