הסיפור המקראי

הגישה הספרותית למקרא; העלילה; המספר; המבנה; המסר; אנלוגיות; בין-טקסטואליות