פרופ' שאול זלבסקי

דוא"ל
Bible.Dept@biu.ac.il
  פרסומים

  עבודת דוקטור

  Cultic Officials in the Book of Chronicles (unpublished PhD dissertation; University of Melbourne, 1968).

  ספרים

  1. קומה ה' לנוחך: עיונים בפרקי הארון בספר דברי הימים, באר-שבע תשס"ח
  2. עליית שלמה למלוכה: פרקי עיון בספר מלכים ובספר דברי הימים, ירושלים תשמ"א.

  מאמרים

  1.    "התגלות ה' לשלמה בגבעון", תרביץ מב (תשל"ג), עמ' 215–258. 

  2.    "עָרמת אדוניהו וחכמת שלמה", בית מקרא יט (תשל"ד), עמ' 229–255. 
  3.    "המאבק על המלוכה בין אדוניהו לשלמה", בית מקרא כ (תשל"ה), עמ' 490–510.
  4.    "למשמעות הכותרת לספר ירמיהו", בית מקרא כ (תשל"ה), עמ' 26–62. 
  5.    "בעיית הגמול בסיפור חטא יואש וענשו (דה"ב כד, יז-כז)", בית מקרא כא (תשל"ו), עמ' 278–288.
  6.    "המיפנה במדיניותו של יואש ונבואת זכריה בן יהוידע (דבה"י ב כד, יז-כז)", בר-אילן יג (תשל"ו), עמ' 31–57. 
  7.    "למשמעותה של הנוסחה 'אשר היה דבר ה' אל ירמיהו'", בית מקרא כב (תשל"ז), עמ' 64–77. 
  8.    "נדרה של חנה ותשלומה", בית מקרא כג (תשל"ח), עמ' 304–326. 
  9.    "נאומו של ירמיהו בשער בית ה' (ירמיהו ז, א-טו)", בר-אילן טז-יז (תשל"ט), עמ' 9–31. 
  10.    "מה בין ספר מלכים לבין ספר דברי הימים בדבר הערכת אישיותו של יואש מלך יהודה? (מל"ב י"ב, יח-כב; דה"ב כ"ד, טו-כז)", בתוך: ספר בן ציון לוריא: מחקרים במקרא ובתולדות ישראל מוגשים לו במלאת שבעים שנה, ירושלים תשל"ט, עמ' 93–101. 
  11.    "'ואמרתם ניצלנו' כמענה ה' בפי הנביאים ומאבקו של ירמיהו", בתוך: א' אבן שושן ואחרים (עורכים), ספר שלום סיון: אסופת דברי עיון וספרות, ירושלים תש"ם, עמ' 197–206. 
  12.    "מעמדו הנבואי של משה על רקע עלייתן ונפילתם של המעפילים", בתוך: ב"צ לוריא (עורך), ספר ד"ר ברוך בן-יהודה: מחקרים במקרא ובמחשבת ישראל, תל-אביב תשמ"א, עמ' 104–120. 
  13.    "ביקורת על  J.P. Fokkelman, Narrative Art and Poetry in the Books of Samuel, Vol. 1, 1981", בית מקרא כז (תשמ"ב), עמ' 283–290. 
  14.    "ביקורת על אריה ברטל, מלכות שאול, המלך הראשון בישראל (תשמ"ב)", בית מקרא כח (תשמ"ג), עמ' 196–203. 
  15.    "שיבת דוד לירושלים ומינוי עמשא לשר-צבא תחת יואב", בית מקרא ל (תשמ"ה), עמ' 69–91. 
  16.    "רחבעם ויועציו (מלכים א יב)", דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות, ירושלים תשמ"ו, חטיבה א, עמ' 51–57 [גרסה מורחבת של מאמר זה פורסמה בתוך: ספר משה גולדשטיין: מחקרים במקרא ובמחשבת ישראל בעריכת ב"צ לוריא, תל-אביב תשמ"ח]. ‬
  17.    "'נביא לגויִם נתתיך' (ירמיהו א', ה)", בתוך: ב"צ לוריא (עורך), ספר פרופ' חמ"י גבריהו: מחקרים במקרא ובמחשבת ישראל, ירושלים תשמ"ט, כרך א, עמ' 185–210. 
  18.    “The Purpose of the Story of the Death of Saul in 1 Chronicles X”, Vetus Testamentum 39 (1989), pp. 449-467
  19.    "הזלזול של בני בליעל בשאול ותגובתו (שמו"א י', כו-כז)", בית מקרא לו (תשנ"א), עמ' 299–322.
  20.    "יחסו של בעל דברי הימים אל שאול", בתוך: ר' כשר ואחרים (עורכים), עיוני מקרא ופרשנות ד, רמת-גן תשנ"ז, עמ' 55–70. 

  תאריך עדכון אחרון : 28/06/2022