פרופ' יונתן גרוסמן

פרופ'
פרופ' חבר

קורות חיים

קורות חיים - פרופ' יונתן גרוסמן

 

2006: תואר שלישי במחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן.

נושא המחקר: "כפל משמעות בסיפור המקראי ותרומתו לעיצוב הסיפור", בהנחיית פרופ' משה גרסיאל.

 

 

פירסומים

ספרים:

1. Esther: The Outer Narrative and the Hidden Reading (Siphrut: Literature and Theology of the Hebrew Scripture, 6), Winona Lake, IN.: Eisenbrauns, 2011.

( = אסתר: מגילת סתרים, ירושלים: הוצאת מגיד, תשע"ג)

2. Ruth: Bridges and Boundaries (Das Alte Testament im Dialog series), Bern: Peter Lang, 2015.

(= מגילת רות: גשרים וגבולות, אלון שבות: תבונות, תשע"ו).

3. אברהם: סיפורו של מסע, תל אביב: ידיעות ספרים, תשע"ה.

4. מהגלוי אל המוצפן: על כמה מדרכי העיצוב של הסיפור המקראי, ספריית הילל בן חיים – הקיבוץ המאוחד, והוצאת תבונות, תשע"ו.

5. Abram to Abraham: A Litarary Analysis of the Abrahan Narrative, Bern: Peter Lang, 2016.

מאמרים:

 1. "'כפל קריאה מבני' ביחזקאל ל"ג-מ"ח", בית מקרא מט (תשס"ד), עמ' 194­-224.
 2. "השימוש בלשון דו-משמעית בסיפורי מרמה והטעיה במקרא", תרביץ עג (תשס"ד), עמ' 483­-515.
 3. "Divine Command and Human Initiative: A Literary View on Numbers 25-31", Biblical Interpretation 15 (2007), pp. 54­-79.
 4. "האם יש מבנה ספרותי שלם לספר עמוס?", בתוך: מ' בר-אשר, נ' חכם וי' עופר (עורכים), תשורה לעמוס: אסופת מחקרים בפרשנות המקרא מוגשת לעמוס חכם, אלון שבות תשס"ז, עמ' 341­-364.
 5. "יחסו של אברבנאל להימצאות מבע רב משמעי במקרא – פרספקטיבה ספרותית", בית מקרא נב (תשס"ז), עמ' 126­-138.
 6. "'Gleaning among the Ears' – 'Gathering among the Sheaves': Characterizing the Image of the Supervising Boy (Ruth 2)", JBL 126 (2007), pp. 703–716.
 7. "The Design of the 'Dual Causality' Principle in the Narrative of Absalom's Rebellion", Biblica 88 (2007), pp. 558-566.
 8. "שבירת מטבעות לשון בסיפור המקראי", תרביץ עז (תשס"ח), עמ' 23­-44.
 9. "'אכלו רעים שתו ושכרו דודים' (שה"ש ה 1) – דברי המספר", בית מקרא נג (תשס"ח), עמ' 79­-88.
 10. "'Dynamic Analogies' in the Book of Esther", VT 59 (2009), pp. 394-414.
 11. "מיכיהו בן ימלה ומות אחאב – עריכה מתערבת", עיוני מקרא ופרשנות י (תשע"א), עמ'  157­-178.
 12. "החזרה בסיפור המקראי כמצע להטמעת מבע רב משמעי", בתוך: ש' ויגודה (עורך), ספר הכנס 'תלמוד תורה: לימוד, פרשנות ומחקר', מוסד ון-ליר (התקבל לפרסום).
 13. "עוד על המבנה הספרותי של סיפור גן עדן (ב 4 – ג 24)", בית מקרא נו (תשע"א), עמ' 5­-39. 
 14. "The Vanishing Character in Biblical Narrative: The Role of Hathach in Esther 4", VT 62 (2012), pp. 561-571.
 15. "שוטרי בני ישראל – ממכים למוכים", בתוך: מ' אביעוז, י' שמש וא' עסיס (עורכים), זר רימונים: מחקרים במקרא ובפרשנותו, מוקדשים לפרופ' רימון כשר, אטלנטה 2013, עמ' 1­-19.
 16. "The Story of Joseph's Brothers in Light of the "Therapeutic Narrative" Theory", Biblical Interpretation 21 (2013), pp. 171-195.
 17. "Associative Meanings in the Character Evaluation of Lot’s Daughters", CBQ 76 (2014), pp. 40-57.
 18. "The Structural Paradigm of the Ten Plagues Narrative and the Hardening of Pharaoh's Heart", VT 64 (2014), pp. 588-610.
 19. "The Expulsion of Ishmael Narrative – Boundaries, Structure and Meaning", in: Elizabeth R. Hayes and Karolien Vermeulen (eds.), Doubling and Duplicating in the Book of Genesis: Literary and Stylistic Approaches to the Text, Winona Lake: Eisenbrauns, pp. 27-37.
 20. "הפתעה ויציבות באקספוזיציה של מגילת רות", בית מקרא ס (תשע"ה), עמ' 202 - 237.
 21. "Radak's Approach to Ambiguity in the Bible", in: Ed. Robberechts (ed.), Jews in Marseilles, Aix-Marseille Université (forthcoming).
 22. "'Like Arrows in the Hand of the Warrior, So Are Youths': Reading Ishmael’s Expulsion in Genesis 21 in light of Hermann Hesse’s Siddhartha", Hebrew Studies 57 (2016), pp. 73-91.
 23. "Different Dreams: Two Models of Interpretation for Three Pairs of Dreams (Genesis 37-50)", JBL 135 (2016), pp. 717–732.
 24. Book Review: "Yael Shemesh, Mourning in the Bible: Coping with Loss in Biblical Literature", AJS Review 40 (2016), pp. 397-399.
 25. "The Double Etymology of Babel in Genesis 11", ZAW (forthcoming).

 

מאמרים בבמות נוספות:

 1. "המסרים שבסיפורי שליחות יוסף לאחיו ושליחות דוד אל אחיו אל המחנה", מגדים כד (תשנ"ה), עמ' 9­–20.
 2. "'וירא את המקום מרחוק' - עקידת יצחק כסיפור רקע לברית האגנות ולסיפורים נוספים", מגדים כה (תשנ"ו), עמ' 79–90.
 3. "'את אשר תידור שלם' – למשמעות מאבק יעקב והמלאך", מגדים כו (תשנ"ו), עמ' 9–26.
 4. "בין משתה לצום במגילת אסתר", בתוך: א' בזק (עורך), הדסה היא אסתר, אלון שבות תשנ"ז, עמ' 73–92.
 5. "בין אברהם ויעקב בסיפורי בראשית", מגדים כז (תשנ"ז), עמ' 9–28.
 6. "משמעות שלוח השעיר לעזאזל במשנת ר' צדוק הכהן מלובלין", סיני קכא (תשנ"ח), עמ' פו-צח.
 7. "שני ספורים כפולים בספר בראשית: פרדת הגר (ט"ז, כ"א) ובשורת לידת יצחק (י"ז, י"ח)", מגדים כט (תשנ"ח), עמ' 9–30.
 8. "תפיסת השפה והאותיות בהגות ר' צדוק הכהן מלובלין", שנה בשנה מ' (תשנ"ט), עמ' 396–436.
 9. "גזרות המן וכרם נבות", מגדים ל (תשנ"ט), עמ' 49–66.
 10. "על החיים לאור המוות בעקבות ר' צדוק הכהן מלובלין", בתוך: ג' קיציס (עורך), מאת לצדיק, ירושלים תש"ס, עמ' 223–244.
 11. "תפיסת האלוהות של ר' צדוק הכהן מלובלין", בתוך: א' בזק (עורך), על דרך האבות, אלון שבות תשס"א, עמ' 457–474.
 12. "מבנה מגילת רות ומשמעותו", בתוך: אל אשר תלכי – עיונים במגילת רות, ירושלים תשס"ב, עמ' 49–63.
 13. "קורבן המנחה", מגדים לו (תשס"ג), עמ' 25–40.
 14. "'וכי אפשר להידבק בשכינה?' – על אפשרות הדבקות בחיים", בתוך: י' אלפסי (עורך), וחי בהם, תשס"ג, עמ' 132–141.
 15. "יום ולילה: על מלכות שמים משתנה – עיון בצדקת הצדיק, תורה ג'", בתוך: ד' עזריאל (עורך), אשרי האיש – פרקי לימוד בחסידות, עתניאל תשס"ג, עמ' 155–166.
 16. "עקדת יצחק וברית סיני", בתוך: י' רוזנסון וב' לאו (עורכים), עקדת יצחק לזרעו – מבט בעין ישראלית, תשס"ג, עמ' 355–364.
 17. "'היום הרת עולם' – לאור 'לידתם' המחודשת של נח ויונה", בתוך: א' בזק (עורך), בראש השנה ייכתבון, אלון שבות תשס"ג, עמ' 41–60.
 18. " 'ולישרי לב שמחה': על 'צדיק' ועל 'ישר' בתורתו של ר' צדוק הכהן מלובלין", בתוך: מ' ליברמן (עורך), שבט ראובן, בני ברק תשס"ד, עמ' 37–49.
 19. "בגדי הבד ביום הכיפורים", מגדים לט (תשס"ד), עמ' 55–70.
 20. "בין רות לגבעונים", אור המזרח מט, א-ב (תשס"ד), עמ' 139–151.
 21. "כבשן האש וגוב האריות (דניאל ג'-ו')", מגדים מא (תשס"ה), עמ' 51–64.
 22. "מכפרת המשכן אל כפרת הגבולין (ויקרא כ"ג, כו-לב)", בתוך: א' בזק (עורך), וביום צום כיפור יחתמון, אלון שבות תשס"ה, עמ' 11–24.
 23. "Feasting and Fasting in Esther", Alei Etzion 14 (2006), pp. 127-148.
 24. "היסוד 'הפראי' והיסוד 'המתורבת' בספר בראשית ובעלילות גלגמש (עיון סטרוקטורליסטי)", בתוך: ללקוט שושנים: לזכרה של שושנה קינד ז"ל, ירושלים תשס"ז, עמ' 349–368.
 25. "על אנלוגיות מקראיות סמויות במדרשי חז"ל", מגדים מו (תשס"ז), עמ' 17­-42.
 26. "צו ה' ויזמה אנושית – 'מבנה העומק' של במדבר כ"ה-ל"א", מגדים נ (תשס"ט), עמ' 61­-78.
 27. "עוד על אנלוגיות מקראיות סמויות במדרשי חז"ל – תגובה להערותיו של שמעון פוגל", מגדים נא (תש"ע), עמ' 109­-118.

 

תחומי מחקר

הסיפור המקראי; פרשנות דיאכרונית וסינכרונית; חוקי הקורבנות.