פרופ' משה צפור

פרופ'
פרופ' משה צפור
דוא"ל: 

קורות חיים

שם:                  משה צפור    Moshe A. Zipor                                  

כתובת:           רח' נפתלי בן אפרים 10, רחובות 76217    

תאריך לידה:      יט באייר תרצ"ד (4.5.1934)          מקום לידה: טרנוב, פולין

עלייה:              1935

שירות צבאי:    אוגוסט 1953 – פברואר 1955

 

לימודים תיכוניים: ישיבת הישוב החדש, תל אביב תש"ח–תשי"ב

 

השכלה גבוהה:

תשי"ג               ישיבה גבוהה: ישיבת חברון, ירושלים

תשכ"ב (1962)   ב"א ותעודת הוראה: מקרא, תלמוד, תולדות ישראל, אוניברסיטת תל אביב

                        התמחות נוספת: יוונית

תשכ"ט (1969)   מ"א: תנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן

 תשל"ט (1979) ד"ר: תנ"ך, המנחה: פרופ' משה גושן- גוטשטיין ז"ל , אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן

                       הנושא: התרגומים הקדומים ודרכי פתרונם למונחי ריאליה

 

תעסוקה:

תשט"ז – תשי"ז  הוראה בבית ספר יסודי

תשי"ח               ביה"ס התיכון "בר-אילן", נתניה

תשי"ט–תשכ"ב, תשכ"ה–תשל"ז  ביה"ס התיכון "יבנה", חולון

תשכ"ג – כ"ה    בשליחות חינוכית בבריסל

   במוסדות להשכלה גבוהה:

תשכ"ח-תשס"ב   אוניברסיטת בר-אילן, המחלקות לתנ"ך וללימודי יהדות, 100% משרה

תשמ"ב-תשמ"ג   ראש המחלקה לספרנות ולימודי ביבליוגרפיה

(תשס"א-ס"ב      בעל הקתדרה לפרשנות המקרא ע"ש קספר)

 1988                דרגת פרופסור-חבר

          1.10.2001             דרגת פרופסור מן-המניין

(תשס"ג –          פרישה לגמלאות מטעמי גיל)

 

תש"ם – תשע"ג  משרה חלקית נוספת במכללות שונות ובאוניברסיטת אריאל

תשע"ב– ע"ה   ראש החוג לתנ"ך וראש התכנית ללימודי תואר שני בתנ"ך, מכללת גבעת וושינגטון

 

     תפקידים נוספים:

                        השתתפות במכוני מחקר: מפעל המקרא, האוניברסיטה העברית, בראשות פרופ' גושן-גוטשטיין

                        מפעל תרגום השבעים הממוחשב (CATSS), האוניברסיטה העברית, בראשות פרופ' עמנואל טוב

                        המכון לתולדות הפרשנות היהודית, אוני' בר-אילן

                        שיפוט של עבודות דוקטור, של מאמרים אקדמיים ושל הצעות שהוגשו לקרנות מחקר

                        חבר הוועדה לתכניות לימודים בתנ"ך בביה"ס התיכון הדתי

 

פירסומים

פרסומים

 

1.   "עיונים בתרגום השבעים לספר ויקרא", ספר ח"מ שפירא, בר אילן, ספר השנה ט (תשל"ב), עמ' 101-92

2.  <ביקורת> "[על] 'תרגום השבעים לתורה' (תרגום עברי מאת צבי קארל), קרית ספר נה (תש"ם), עמ' 174-168

3.   "The Greek Version of Chronicles", Biblica 61 (1980), pp. 561-571

4.   "A Striking Translation Technique of the Pešitta", JSS 26 (1981), pp. 11-20

5.  <Review> "Targûm Haššibcîm Lattorah, Journal for the Study of Judaism 12 (1981), pp. 211-214

                                                (נוסח מקוצר של 2)

6.   “Solomon's Ascension to the Throne” (Review on S. Zalewsky's Book), JQR 73 (1983), pp. 397-399

7.   "Four Approaches to the Book of Psalms – from R. Saadia Gaon to R. Abraham Ibn Ezra" (Review on U. Simon's Book), JQR 74 (1983), pp. 94-95

8.   "שמ"א יג 21-20 בראי התרגומים הקדמונים – עיונים לקסיקוגרפיים וטקסטואליים", טקסטוס יא (תשמ"ד), עמ' א-נ

 

9.  <ביקורת על>: "David J.A. Clines, The Esther Scroll: The Story of the Story", Sheffield 1984, קרית ספר נט (תשמ"ד), עמ' 239-234

       10.   "Septuagint Translation Technique in the Book of Job" (Review on H. Heater's Book), Biblica 65 (1984), pp. 125-128

       11.   "The Text Critical Use of the Septuagint in Biblical Research" (Review on E. Tov's Book), IEJ 34 (1984), pp. 64-66

12.   ערכים שונים בתוך: עולם התנ"ך, ספר במדבר, 1985

13.   ערכים שונים בתוך: עולם התנ"ך, ספר שמואל א', 1985

14.  " 'הסיף והספר' - דרשה עלומה מסוג 'אל תקרי?' ", תרביץ נה (תשמ"ו), עמ' 139-137 (נדפס שוב בתוך על מסירה ומסורת [להלן 60, עמ' 210-208]

 

15.  "על גלגוליהן של דרשות מטיפוס 'אל תקרי'", סיני - ספר יובל המאה (תשמ"ז), עמ' תשא-תשטז  [עיבוד מורחב בתוך על מסירה ומסורת [להלן 60, עמ' 207-166]

 

16.   ערכים שונים בתוך: עולם התנ"ך, ספר ויקרא, 1987

17.   "What Were the Kelabîm in Fact?", ZAW 99 (1987), pp. 423-428

       18.   "Restrictions on Marriage for Priests (Lev. 21:7, 13-14)", Biblica 68 (1987), pp. 259–267

19.  "רישומו של מעשה העגל בנאומי ספר דברים", בתוך: ספר מ' גולדשטיין (פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל), תשמ"ח, עמ' 211 -227

       20. “ ‘orep, II”, in Theologische Wörterbuch z. Alttestament, Vol. VI (1987), pp. 102–106

21.  (= English version)  “ ‘oref, ‘araf ”, in: TDOT  (=Theological Dictionary of the Old Testament), XI (2001), pp. 366-371

22.  "תלת קלשון (?) מלמד הבקר וחבריהם", בית מקרא לג (תשמ"ז), עמ' 186-178

23.  "מהי חללה?", בית מקרא לג (תשמ"ז), 58-51

       24.  "עוד לסוגיית החזרת הגרושה (דבר' כד, א-ד), דיני ישראל, שנתון לחקר המשפט העברי יג-יד (תשמ"ו-מ"ח), עמ' קנג-קסה

25.   ערכים שונים בתוך: עולם התנ"ך, אסתר, 1988

       26.  <ביקורת> "[על] מ' גרסיאל, מדרשי שמות במקרא", בית מקרא קטז (תשמ"ט), עמ' 80-77

27.  "פרשת הקמת נביא בישראל (דברים יח)", מורשת יעקב ג (תשמ"ט), עמ' 17 -25

       27.  “qšh”, in: Theologische Wörterbuch z. Alttestament, Vol. VII (1989), pp. 124-130

       28.   (= English version)  TDOT  XIII (2007), pp. 189-195

       29.  "On the Presentation of the Synoptic Accounts of the Monarchies (Samuel, Kings, and Chronicles)”, Abr Nahrain 28 (1990), pp. 127-135

30.   "'קדמתי לברוח תרשישה' – עיונים בספר יונה", מורשת יעקב ה (תשנ"א), עמ' 38 -49

       31. "Notes sur les chapitres XIX-XXI du Lévitique dans la Bible d'Alexandrie", EphTheolLov 57 (1991), pp. 328-337

       32.   "Ezek 16, 7", ZAW 103 (1991), pp. 99-100

       33.   "A Textual note on Gen. vi 13", VT 41 (1991), pp. 366-369

       34.   <Review on>: Discoveries in the Judean Desert VII: The Greek Minor Prophets from Nahal Hever, 1990, in IEJ 42 (1992), pp. 276-279

       35.   “The Textual Criticism of the Bible (Hebr.) (Review on Tov’s Book), in IEJ 42 (1992), pp. 280-282

       36.   (with M. Ben-Yashar), “šûb šebût”, in: Theol. Wörterb. z. AT, Vol. VII  (1992), pp. 958–965

      37.  (= English version) TDOT  XIV (2004), pp. 294-302

38.   "'אל תקרי' – בין דרש לנוסח", ספר זיכרון למשה גושן-גוטשטיין. עיוני מקרא ופרשנות ג  (תשנ"ג), עמ' 363-349

39.   "מהדורה מורחבת של פירוש רש"י על רות וקטעי רות זוטא בנוסח שונה", סידרא ח (תשנ"ד), עמ' 118-99

40.   ערכים שונים בתוך: עולם התנ"ך, ספר שופטים, 1994

41.   ערכים שונים בתוך: עולם התנ"ך, ספר דברים, 1994

42.  "Notes sur les chapiters I-XVII de la Génèse dans la Bible d'Alexandrie", ETL 70 (1994), pp. 385-393

       43.  “Some Notes on the Origin of the Tradition of the Eighteen Tîqqunê Sôperîm”, VT xliv (1994), pp. 77-102

                               (נוסח מורחב בתוך על מסירה ומסורת [להלן 60], עמ' 165-79)

44.    “tebûah”, in: Theol. Wörterb. z. AT, Vol. VII (1995), pp. 543-547

45.   (=English version): TDOT XV

46.   "'Scenes from a Marriage' – According to Jeremiah", JSOT 65 (1995), pp. 83-91

47.  "הנשים  האוכלות ילדיהן – משפטן לפני המלך  שאינו יכול להושיע", מורשתנו י (תשנ"ו), עמ' 11- 17

48.   ערכים שונים בתוך: עולם התנ"ך, ספר איוב, 1996

49.   < ערכים שונים והערות שנכתבו לצורך עולם התנ"ך, ספר מיכה, 1996 (נרשמו בתוך: ש' ורגון, ספר מיכה, עיונים ופירושים, רמת-גן תשנ"ד) >

50.   "The Deuteronomic Account of the Golden Calf and its Reverberation in Other Parts of the Book of Deuteronomy", ZAW 108 (1996), p. 20-33

                                                                  (עיבוד מורחב של 19)

      51.  "לקראת מהדורה עברית של תרגום השבעים לתורה", עיוני מקרא ופרשנות ד (תשנ"ז), עמ' 219-189

       52.   (עריכה, עם ר' כשר, י' צפתי), עיוני מקרא ופרשנות כרך ד, רמת גן תשנ"ז

53.  "The Flood Chronology: Too Many an Accident", Dead Sea Discoveries 4 (1997), pp. 207-210

54.   "The Cannibal Women and their Judgement before the Helpless King (2Kgs 6)”, Abr Nahrain 35 (1998), pp. 84-94

                                                            (עיבוד מורחב של 47)

55.   “The Greek Leviticus”, Biblica 79 (1998), pp. 551-562

                                                    (עיבוד של 57, 59)

56.   "מערכת המטאפורות בירמיהו ב-ג", מורשתנו יב (תשנ"ט), עמ' 37 -44

57.  "תרגום השבעים לחוקי הכהנים (ויקרא כא-כב)", מחקרי מורשתנו א (תשנ"ט), עמ' 121-95

58.  “Two Textual Notes: Ps. 74:11; LXX Gen. 46:17”, VT  49 (1999)

59.   "על תרגום השבעים כעד-טקסט – השימוש בשיקול הדעת", שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום יב (תש"ס), עמ' 220-203

60.   על מסירה ומסורת: פרקים בתולדות הפרשנות הקדומה של המקרא, תרגומו ומסירתו, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ת"א תשס"א

61.   "שתי הערות ללשון המקרא": נד"ר (יונה א, טז; מלאכי א, יד) של"ם (איוב ה, כג)", לשוננו סג (תש"ס-תשס"א), עמ' 34-31

62.   "סיפור רדיפת לבן אחר יעקב כמשתקף בתרגום השבעים", בית מקרא מו (תשס"א), עמ' 26-1

63.  “The Use of the Septuagint as a Textual Witness – Further Considerations”, in: B. Taylor (ed.), X Congress of the International Organization for Septuagint and Cognate Studies, Oslo 1998 [SCS], Atlanta 2001, pp. 553-581

                        (עיבוד מורחב של 59)

64.  “Some Notes on the Greek Text of Genesis in the Common Editions”, BIOSCS 31 (2002), pp. 121-126

65.  “Towards an Annotated English Translation of the Peshitta”, JNSL 28 (2002), pp. 65-92

66.  "שם באהלי יפת: פרשת 'קדושים' על פי תרגום השבעים", ספר הזיכרון ליהודה קומלוש, עיוני מקרא ופרשנות ו (תשס"ב), עמ' 308-281

67.  "מוסרות ומוטות, עיונים בירמיהו כז-כח", מורשתנו ט"ו (תשס"ב), עמ' 61 -78

68.   "קונקורדנציה חדשה לפשיטתא", לשוננו (תשס"ב), עמ' 89-77

69.  "עיון בנוסחות ההתייצגות של האל, עם הפלגות לויקרא כ 27-22, כו 45-42", בית מקרא מז (תשס"ב), 207-199

 

70.   תרגום הפשיטתא לספר ויקרא עם ביאור, הוצאת סימור, ירושלים תשס"ג

       71.  (עורך, עם ר' כשר), עיוני מקרא ופרשנות ו, רמת גן תשס"ג

72.  (עורך, עם מ' אביעוז), ספר זיכרון לצבי בצר, מחקרי מורשתנו ב-ג, תשס"ד

 

73.  (עם ש' ורגון), "השימוש בתרגום השבעים בפירושיו של שד"ל לתנ"ך", בתוך: שמואל דוד לוצאטו מאתיים שנה להולדתו, איטליה, כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה, כינוסים, כרך מוספים 2 (בעריכת ר' בונפיל, י' גוטליב וח' כשר), ירושלים תשס"ד, עמ' נהעז

 

74.  "על רגל ועוד רגל ועל רוכל ההולך רכיל. עיונים במילים משורש ר'ג'ל'  ר'כ'ל' במקרא ובספרות הבתר-מקראית", בלשנות עברית 54 (תשס"ד), עמ' 85 -95

75.   "על קריאת קהלת בסוכות", מפירות האילן: מועדים, רמת גן תשס"ד, עמ' 113 -117

76.  "'ברכת כוהנים אין נקראין ואין מתרגמין'?", מחקרי מורשתנו ב (תשס"ד), 174-165

77.   "פרשת אונס דינה – ביקורת סמויה על יחס יעקב לנשיו", על הפרק 20 (תשס"ה), עמ' 21 -31

78.  "מנהגי חיבור והפרדה של פרשיות-השבוע והשלכותיהם על ימינו", מורשתנו טז (תשס"ה), עמ' 59 -72

79.   "ר' יוסף חיון: פירוש לספר יונה", קבץ על יד, סדרה חדשה, ספר יח (כח) (תשס"ה), עמ' 291 -313

80.   "הכיר/לא הכיר' כאמצעי ספרותי במקרא", בית מקרא נ (תשס"ה), עמ' 241- 250

81.   (עם ש' ורגון), "יחסו של שד"ל לחומש השומרוני", בתוך: מנחות ידידות והוקרה למנחם כהן, עיוני מקרא ופרשנות ז (תשס"ה), עמ' 367 -384 82.  "טכניקה תרגומית מיוחדת במינה בפשיטתא", בתוך: מנחות ידידות והוקרה למנחם כהן, עיוני מקרא ופרשנות ז (תשס"ה), עמ' 491 -510  (עיבוד מורחב עם תוספות של 4)

 

83.  "דינה – לאה – יעקב: קריאה אחרת בפרשת אונס דינה", מסכת ג (תשס"ה), עמ' 11-30

84.  “Talebearers, Peddlers, Spies, and Converts: The Adventures of the Biblical and Post-Biblical Roots RGL and RKL “, Hebrew Studies 46 (2005), pp. 129-144

                        (עיבוד מורחב של 74)

85. “Some Textual and Lexical Notes on the Peshitta of Leviticus In the Leiden Edition”, ETL 81 (2005), pp. 468-476

 

86.   “When Midrash met Septuagint: The Case of Esther 2,7”,  ZAW  118 (2006), pp. 82-92

                                    (תרגום לאנגלית של 60, עמ' 223-211)

87.   תרגום השבעים לספר בראשית, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשס"ו

88.  פירוש לספר יחזקאל לרבנו יוסף ב"ר אברהם חיון הנשיא. יוצא לאור לראשונה על פי כתב יד המכון ללימודים מזרחיים בפטרסבורג (עם מבוא וביאור; מהדיר, עם אברהם שושנה), כרכים א-ב, הוצאת מכון אופק, ירושלים תשס"ו

 

89.  "מערכת הרעיונות בתהלים מזמור קג", בתוך: יוסף דעת, ספר זיכרון ליוסף ניצן, תשס"ו, עמ' 259- 266

90.  "מזמור קד - הרמוניה ודיסהרמוניה בעולמו של ה'", מורשתנו יז (תשס"ו), עמ' 83 -106

 

91.  "ר' יוסף חיון: פירוש לספר עובדיה – מהדורה עם מבוא", שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום יז (תשס"ז), עמ' 309- 327

92.   (עם ש' ורגון), "יחסו של שד"ל לניקוד נוסח המסורה", טקסטוס כג  (תשס"ז), עמ' מט-עג

 

93.   "ר' יוסף חיון – פירוש לספר מיכה", סיני ע (תשס"ח), עמ' ג-כט

94.  (עם ש' ורגון), "התופעה של 'תיקון סופרים' / 'כינה הכתוב לפי תפיסת שד"ל'", מנחת ידידות והוקרה לאלעזר טויטו, עיוני מקרא ופרשנות ח (תשס"ח), עמ' 655 -675

 

95. "על כתב יד יחידאי, תולדותיו וההדרתו ועל טעויות מעתיקים", עלי ספר, מחקרים בביבליוגראפיה ובתולדות הספר העברי כ' (תשס"ט), עמ' 97 -111

 

96.  "עיונים בפרשת גנבת הגביע (בר' מד)", מורשתנו יח (תשס"ט), עמ'  15 -28

97.   "חטא משה במי מריבה", מזמור למשה משכיל – ספר הזיכרון למשה זילברשטיין, תשס"ט, עמ' 136 -139

98.   “The Blessing of the Priests is not Read and not Translated”? Textus 24 (2009), pp. 221-237

                                    (עיבוד של 76)

99.  "פותרי חלומות כדרשנים", אור למאיר, מחקרים במקרא, בלשונות השמיות... מוגשים למאיר גרובר, באר שבע תש"ע, עמ' 411 -430

100.  (עם מנחם בן-ישר), "'שיחתן של עבדי אבות': אופייה ויופייה (עיונים בבראשית כד)", אורשת א (תש"ע), עמ' 47- 65

 

101.   "הערות אחדות על סדרי התפילה בימים הנוראים ושיבושיהם", מוסף 'שבת' של מקור ראשון, ער"ה תש"ע

102.  "מדוע לא נכתב שם ה' במגילת אסתר? עיון במקורות הקדומים ובדברי חכמי ימי הביניים", ונספח: "היכן ומתי נכתב פירושו השני של ראב"ע לאסתר?", בית מקרא נו (תשע"א), עמ' 87 -99

103.   "ספר יונה – 'מדריך' לחזרה בתשובה?", שאנן יז (תשע"ב), עמ' 67 -80

104.  "מנכשי ערוגות התפילה", מוסף 'שבת', מקור ראשון, ט' בתמוז תשע"ב

105.   "תרגום השבעים לספר ויקרא: דברי מבוא", מחקרי גבעה 3 (תשע"ב-ג), עמ' 13 -23

 106.  "'מזמור שיר ליום השבת' (תהלים צ"ב)", אורשת ד (תשע"ג), עמ' 87 -97

107.  "'ואבוא בברית אותך' - על גירושין ועל חידוש הנישואין (עיון בדברים כד, א-ד)", בתוך: מ' גרובר ואחרים (עורכים), תשורה לצפרירה. מחקרים במקרא, בתולדות ישראל ובמזרח הקדום, מוגשים לצפרירה בן-ברק, באר שבע (תשע"ג), עמ' 345 -358

108.  (עם שמואל ורגון), פרקים בתוך: ש' ורגון, שמואל דוד לוצאטו, ביקורתיות מתונה בפירוש המקרא, רמת-גן תשע"ג

109.  "kala', kil'ayim", in: Theologisches Wörterbuch zu den Qumrantexten 2 (2013), pp. 388-390

110.   "תרגום השבעים לספר ויקרא – דברי מבוא", מחקרי גבעה 3 (תשע"ב-ע"ג), עמ' 23-13

111.   עוד על 'אני והו הושיעה נא!'", מורשת ישראל 10 (תשע"ד), עמ' 72 -78

112. "מפגש יוסף ואחיו (בר' מב-מד) – סיפור של כפל פנים", שאנן כ (תשע"ה), עמ' 72-57.

113. "Divorce and Restoration of Marriage (Deut. 24:1-4)", Zeitschrift für Altorientalische und Biblische Rechtsgeschichte 20 (2014),     

         pp. 127-140.

                         (עיבוד מורחב של  24, 107)

114.   “tebûah”, in: Theol. Wörterb. zu den Qumrantexten 3 (in print)

 

115.

.  "Septuagint, Leviticus", in: Textual History of Bible 2.4.1.3, Brill 2016, pp. 142-144

 

116.  "דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב" . שאנן  כ"א (תשע"ו), עמ' 33-23.

     (עיבוד של 83)

 

117  (בשותפות עם ד"ר איילה משאלי ( שני פירושי אבן עזרא לאסתר: מהדורה מדעית מבוארת  (ההוצאה לאור של אוניברסיטת בר-אילן, בהגהות)

118  "על קריאת שמע וברכותיה - מן המקרא אל ההלכה", סיני עה (תשע"ה), עמ' רכ"ג-רל"א.

119. The Nature of the Greek Text of Leviticus, in: The Text of Leviticus (OBO, Fribourg; in print)

120    "זבח פסח (שמ' יב) - הכנה ליציאת מצרים? (פרשת הפסח בשמות יב-יג בהקשרה" ,חמדת ט {תשע"ו) עמ' 196 - 207

121   (עם אהרן מונדשיין ואליסיה גרינבנק, עורכים), מחקרי גבעה ד (תשע"ו-ז)

122  "פירוש ר' יוסף חיון לספר יואל", מחקרי גבעה ד (תשע"ו-ז), עמ' 55 – 93

123   טללי ורדים, עיונים במקרא, בתפילה ובמנהג, הוצאת מכללת ושינגטון, תשע"ז

 

 

דפי עיון בפרשת השבוע, אוניברסיטת בר-אילן, גיליונות שונים

 

 

תחומי מחקר

הפרשנות הקדומה (התרגומים הקדומים; הספרות הבתר-מקראית [קומראן, ספרים חיצונים],

ספרות חז"ל)

מסירת התנ"ך ונוסחו

תרגום השבעים והתרגום הסורי (הפשיטתא)

השירה המקראית

ספרות הנבואה

פרשנות ימי הביניים