פרופ' משה גרסיאל

פרופ'
פרופ' משה גרסיאל
אוניברסיטה: 
טלפון: 
דוא"ל: 

קורות חיים

לימודים אקדמיים

1 . תואר ראשון: מקרא וספרות עברית, אוניברסיטת ת"א, תשכ"ה.

2 . תואר שני: מקרא, אוניברסיטת ת"א, תשכ"ח.

3. תואר שלישי, מקרא, אוניברסיטת ת"א, תשל"ד.

9. השתלמות פוסט דוקטורט: ארכיאולוגיה מקראית, אוניברסיטת ת"א, תשל"ה.

הוראה אוניברסיטאית

.1 תשכ"ט – תשל"ג: מדריך במשרה מלאה במחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן.

.5 תשל"ד: מדריך-דוקטור, המח' לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן.

.3 תשל"ה-תשל"ח: מרצה, המח' לתנ"ך, בר-אילן.

.9 תשל"ח: שבתון; פרופ' אורח לתנ"ך וללימודי ארץ ישראל במוסד: Hebrew Theological College, Skokie, IL, USA.

.2 תשל"ט-תשמ"ד: מרצה בכיר, במעמד קביעות, המח' לתנ"ך, בר-אילן.

.6 תשמ"ה: פרופ' חבר, המח' לתנ"ך, בר-אילן.

.7 תשמ"ו: שבתון וחל"ת; פרופ' אורח לתנ"ך ולארכיאולוגיה מקראית במחלקה

ללימודים עבריים, אוניברסיטת ויסקונסין במילווקי, ארה"ב.

.8 תשמ"ז-תשנ"א: המח' לתנ"ך, בר-אילן.

.4 תשנ"ב: פרופ' מן המניין, המח' לתנ"ך, בר-אילן.

.13 תשנ"ג: שבתון וחל"ת; פרופ' אורח לתנ"ך ולארכיאולוגיה מקראית בקולג' ללימודי

יהדות, המסונף לאוניברסיטת לונדון.

.11 תשנ"ד-תשנ"ח: המח' לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן.

.15 תשנ"ז: המח' לתנ"ך, בר-אילן; משרה חלקית נוספת בחוג למקרא, תואר שני,

אוניברסיטת ת"א.

.13 תשנ"ח ואילך: המח' לתנ"ך, בר-אילן.

.19 תשס"ב-תשס"ג: המח' לתנ"ך, בר-אילן; משרה חלקית נוספת בחוג לתולדות ישראל,

בתכנית: "המקרא ועולמו", לימודי מ"א בתכנית משותפת לחוגים למקרא ולתולדות

ישראל, אוניברסיטת חיפה

2

.12 תשס"ד: שבתון.

.16 תשס"ה: פרופ' אמריטוס, בר-אילן; פרופ' מן המניין במכללת אשקלון.

.17 תשס"ו: הוראת קורסים בבר-אילן ובמכללת לווינסקי.

.18 תשס"ז-תשע"א: העברת סמינריונים לתואר שני ושלישי בבר-אילן; ראש התכנית

לתואר שני בהוראת התנ"ך ) M.Ed. ( במכללה האקדמית לחינוך בגבעת ושינגטון.

19 . , תשע"ב-תשע"ד: העברת סמינריונים לתואר שני ושלישי בבר-אילן.

תפקידי ניהול באוניברסיטת בר-אילן

1 תשל"ו-תשל"ז: ראש המחלקה ללימודי ארץ-ישראל. .

5 תשמ"ב-תשמ"ה: ראש המחלקה לתנ"ך. .

3 תשמ"ט-תשנ"ב: ראש המחלקה לתנ"ך. .

9 תשנ"ד-תשנ"ה: מרכז וועדת ההוראה העליונה של הסנט. .

2. תשנ"ח- תשס"א: דקן הפקולטה למדעי היהדות.

פעילות מקצועית אקדמית

1. תשל"א-תשמ"ד: ריכוז צוות סיורי-שדה, המשותף למרצי אוניברסיטת בר-אילן

ולקצינים בכירים בצה"ל בנושאי מקרא וארכיאולוגיה. במהלך הסיורים ביצע פרופ'

גרסיאל צילום של אלפי שקופיות באתרי תקופת התנ"ך בגבולות הקו הירוק וברחבי

יהודה ושומרון. צילומים אלה משמשים אותו למחקר ולהוראה.

5. תשל"ה )קיץ(: השתתפות בחפירות הארכיאולוגיות בתל-אפק )אנטיפטריס(.

3. תשל"ו )חורף(: ארגון, ריכוז והדרכה לימודית בעונה ראשונה בחפירות עיזבת צרטה,

המזוהה עם אבן-העזר המקראית )פרוייקט המשותף למחלקה ללימודי ארץ-ישראל

בבר-אילן ולחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת ת"א(.

9. תשל"ו )קיץ(: ארגון, ריכוז והדרכה בעונה שנייה בחפירות עיזבת צרטה )בעונה זו

נמצאה באתר חרוטת על גבי חרס ובה תרגולת כתיבה של אותיות הא-ב בידי

מתלמד משלהי תקופת השופטים(.

2. תשל"ז )קיץ(: ארגון, ריכוז והדרכה בעונה שלישית בחפירות הנ"ל.

תפקידים אקדמיים

1. חבר המערכת האקדמית של הרבעון "בית מקרא"

5 חבר המערכת האקדמית של "ביקורת ופרשנות" .

3. חבר המערכת האקדמית של "ארשת – כתב עת אלקטרוני בינלאומי למדעי

היהדות", הוצ' הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר-אילן.

3

תחומי התעניינות במחקר ובהוראה

1. היסטוריה, היסטוריוגרפיה והיסטוריוסופיה של המקרא ותקופתו.

5 גיאוגרפיה היסטורית והיבטים ארכיאולוגיים של תקופת המקרא. .

3. היבטים צבאיים ובטחוניים בהיסטוריה של תקופת המקרא.

9 היבטים ספרותיים ואידיאיים בסיפורת המקראית, בשירה ובנבואה. .

2 חקר השמות המקראיים ומשמעותם. .

6. היבטים סגנוניים ותרומתם לעיצוב הטקסט במקרא.

7. מקבילות פנים-מקראיות, אנלוגיות ואינטר-טקסטואליות במקרא.

8. אוגרית והמקרא.

הרצאות לציבור הרחב

פעילות אינטנסיבית רבת-שנים בהרצאות לקהל הרחב בארץ ובחו"ל. במסגרת זו הועברו

סדרות של הרצאות והרצאות בודדות לציבור המשכיל בנושאי מקרא וארכיאולוגיה ומקרא,

בליווי מצגות של שקופיות )ברשות המרצה אוסף פרטי נרחב של כ 2333- שקופיות בנושאים

אלה. לאחרונה אורגנו השקופיות במצגות מחשב בהתאם לנושאים הנלמדים.(.

נושאי סמינריונים וקורסים

)1 דמויות התנ"ך במקראות ובאיספקלריא של חז"ל והמדרשים.

)5 נביאים ומלכים בתקופת המקרא.

)3 מנהיגות ומנהיגים בתקופת המקרא.

)9 ביטחון, צבא ומלחמה בתקופת המקרא.

)2 דרכי הסיפור המקראי וערכיו.

)6 זרמים ושיטות בחקר הסיפור המקראי )שיעור וסמינריון לתארים מתקדמים(.

)7 הכפל, החזרה, האנלוגיה והאינטר-טקסטואליות בספרות המקראית לסוגיה )שיעור

וסמינריון לתארים מתקדמים(.

)8 סוגיות במקרא לאור הארכיאולוגיה, הגיאוגרפיה והריאליה של א"י ושכנותיה )שיעור

וסמינריון לתארים מתקדמים(.

)4 ספרי יהושע ושופטים.

)13 סיפורי הנביאים – סמינריון לתואר שלישי.

)11 הממלכה המאוחדת: היסטוריה, היסטוריוגרפיה ופואטיקה )שיעור וסמינריון

לתארים מתקדמים(.

)15 ספר דברי הימים: היסטוריה והיסטוריוגרפיה )שיעור וסמינריון לתארים מתקדמים(.

4

)13 ספר מלכים

)19 ספר ירמיהו

)12 מזמור, שירה ותפילה במקרא

פירסומים

רשימה נבחרת של פרסומים

ברשימה זו לא נכללו: מאמרים בעיתונות היומית; סקירות קצרות של ספרים )למעט ביקורות

ספרים הבנויות כמאמרים קצרים(; ערכים ופירושים ב")אנציקלופדיה( עולם התנ"ך"; וחוברות

עזר להוראה.

א. עבודת גמר

ראשית מלכותו של שלמה, עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך למדעי הרוח"

)בהדרכת ב' אופנהיימר(, אוניברסיטת ת"א. החיבור כרוך ומשוכפל ומצוי בספריות

האוניברסיטאיות.

ב. עבודת דוקטורט

המקבילות בין ספר ירמיהו ובין ספר תהלים )בהדרכת י"ש ליכט(, אוניברסיטת תל-

אביב תשל"ג, שני כרכים בשכפול. החיבור מצוי בספריות אוניברסיטאיות נבחרות

בארץ ובחו"ל.

ג. עריכת ספרים

 מ' בר-אשר, מ' גרסיאל, ד' דימנט, י' מאורי )עורכים(, עיוני מקרא ופרשנות, ג, ספר

זיכרון למשה גושן-גוטשטיין, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשנ"ג.

 מ' גרסיאל, ש' ורגון, ע' פריש, י' קוגל )עורכים(, עיוני מקרא ופרשנות, ה, מנחות

ידידות והוקרה לאוריאל סימון, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תש"ס.

 מ' גרסיאל, ר' כשר, ע' פריש וד' אלגביש )עורכים(, עיוני מקרא ופרשנות, י', מנחות

ידידות והוקרה לשמואל ורגון, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשע"א.

 מ' גרובר, מ' גרסיאל, ע' ברנר, מ' מור )עורכים(, תשורה לצפרירה: מחקרים

במקרא, בתולדות ישראל ובמזרח הקדום—מוגשים לצפרירה בן-ברק, הוצאת

הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר-שבע תשע"ג.

5

ד. ספרים

מלכות דוד: מחקרים בהיסטוריה ועיונים בהיסטוריוגרפיה, הוצאת דון והחברה

לחקר המקרא )בסיוע רשות הספרים-מחקר של אוניברסיטת בר-אילן וקרן הזיכרון

לתרבות יהודית(, תל-אביב תשל"ה, 553 עמ'.

ספר שמואל-א': עיון ספרותי במערכי השוואה, באנאלוגיות ובמקבילות, הוצאת

רביבים, רמת-גן תשמ"ג, 163 עמ'.

 M. Garsiel, The First Book of Samuel: A Literary Study of Comparative Structures, Analogies and Parallels, (Ramat Gan, Revivim, 1985,169 pp. A second printing by Rubin Mass in cooperation with Eisenbrauns: Jerusalem & Indiana, U.S.A. 1990.)

]תרגום וכמה עדכונים של המהדורה העברית הקודמת.[

 ש' אברמסקי ומ' גרסיאל )עורכים ומחברים(, ספר שמואל-א', )אנציקלופדיה( עולם

התנ"ך, הוצאת רביבים, רמת-גן תשמ"ד, 593 עמ'.

מדרשי שמות במקרא, הוצאת רביבים, רמת-גן תשמ"ה, 535 עמ'.

 ש' אברמסקי ומ' גרסיאל )עורכים ומחברים(, ספר שמואל-ב', )אנציקלופדיה( עולם

התנ"ך, הוצאת רביבים, רמת-גן תשמ"ט, 538 עמ'.

 15. Biblical Names: A Literary Study of Midrashic Derivations and Puns, (Ramat Gan: Bar-Ilan University Press, 1991), 296 pp.

]ספר זה הוא מהדורה מורחבת מאוד של המקור העברי, הרשום למעלה[.

 ב' עודד ומ' גרסיאל )עורכים ומחברים(, מלכים-א', עולם התנ"ך, הוצאת דודזון-עתי,

538 עמ'. , תל-אביב תשנ"ד / 1449

 מ' גרסיאל ואחרים )עורכים ומחברים(, ספר תהלים-ב', עולם התנ"ך, הוצאת

588 עמ'. , דודזון-עתי, תל-אביב 1442

 ג' גליל, מ' גרסיאל מ' קוכמן )עורכים ומחברים(, דברי הימים-א', עולם התנ"ך,

588 עמ'. , הוצאת דודזון-עתי, תל-אביב 1442

 M. Garsiel, From Earth to Heaven: A Literary Study of Elijah Stories in 1 & 2 Kings (Bethesda, Maryland: CDL Press—in print).

6

ה. קורס כתוב במסגרת האוניברסיטה הפתוחה בישראל

קורס אקדמי בן 15 יחידות לימוד מעודכנות, המסודרות בארבעה כרכים, בנושא:

ראשית המלוכה בישראל – עיונים בספר שמואל, הוצאת האוניברסיטה

. הפתוחה בישראל , רעננה 5338

להלן פירוט היחידות:

 יחידה 1: "מבוא לספר שמואל".

 יחידה 5: "שלהי תקופת השופטים – ימי עלי ושמואל".

 יחידה 3: "ייסוד המלוכה בישראל והתבססותה )פרקים ח–יב(".

 יחידה 9: "מלחמותיו של שאול בפלשתים ובעמלק )פרקים יג–טו(".

 יחידה 2: "הופעתו של דוד ושירותו בחצר שאול )פרקים טז–כ(".

 יחידה 6: "שקיעתה של ממלכת שאול )שמ"א כא – שמ"ב א(".

 יחידה 7: "עלייתו של דוד למלוכה )שמ"א א–ה(".

 יחידה 8: "מבנה צבאו של דוד ומהלך מלחמותיו".

 יחידה 4: "בנייתה של ממלכת דוד וארגונה".

 יחידה 13 : "הסיפור על דוד ובת-שבע – החטא ועונשו".

 יחידה 11 : "המרידות והתסיסה בממלכה בשלהי מלכות דוד".

 יחידה 15 : "עליית שלמה למלוכה והתבססותו כמלך )מל"א א–ג(".

ו. מאמרים

 "הגִבורים אשר לדוד", ישראל בן-שם ואחרים )עורכים(, ספר יוסף ברסלבי:

מחקרים במקרא, בלשון ובידיעת הארץ, החברה לחקר המקרא, ירושלים תש"ל, עמ' 194

– .124

 "הסיפור על אהוד בן גרא בספר שופטים", בית מקרא, מו )תשל"א(, עמ' 582 –

.545

 "שיבוש מעגלי הנישואים בסיפורת של ש"י עגנון", ניב המדרשיה, )תשל"א(, עמ'

שט"ו-שכ"ו.

 "הסיפור על דוד ובת-שבע בספר שמואל – אופיו ומגמתו", בית מקרא, מ"ט

)תשל"ב(, עמ' 165 - .185

 “A Review of Recent Interpretations of the Story of David and Bath-sheba: II Samuel 11”, Immanuel, 2 (1973), pp. 18–20.

 משה גרסיאל וישראל פינקלשטיין, "התנחלות בית יוסף במערב נחלתו לאור חפירות

.64 - עיזבת צרטה", בר-אילן, ספר הירשברג, כרך י"ד-ט"ו )תשל"ז(, עמ' 28

7

 M. Garsiel & I. Finkelstein, "The Westward Expansion of the House of Joseph in the Light of the Izbet Sarta Excavations," Tel-Aviv, 5 (1978), pp. 192–198.

 "פרשת אהוד בן גרא )שופ' ג, יב ל(" בתוך עזרא המנחם )עורך(, הגות במקרא:

.77 – מבחר מתוך עיוני החוג לתנ"ך לזכר ישי רון, כרך ב, תל-אביב תשל"ז, עמ' 27

]מאמר זה הוא הרחבה רבה של מאמר קודם )ראה למעלה( ובו מצויה תגובה לביקורתו של

חיים ראם על המאמר הקודם [ .

 "המבנה הספרותי, התפתחות העלילה ומלאכת המספר במגילת רות", בית מקרא,

.927 – ע"ה )תשל"ח(, עמ' 999

 "המבנה הספרותי, התפתחות העלילה ומגמת המספר במגילת רות", בתוך עזרא

המנחם )עורך(, הגות במקרא: מבחר מתוך עיוני החוג לתנ"ך לזכר ישי רון, כרך ג, תל-

.82 – אביב 1474 , עמ' 66 ] עיבוד והרחבה של המאמר הקודם [ .

 "קרב מכמש )שמ"א י"ג–י"ד( – עיון היסטורי-ספרותי", בתוך מ' גושן וא' סימון

– )עורכים(, עיוני מקרא ופרשנות, ספר אריה טוויג ז"ל, כרך א, רמת-גן תש"ם, עמ' 12

.23

 "ירידתו של המלך שלמה לגבעון וחלומו", בתוך ב"צ לוריא )עורך(, ספר ד"ר ברוך

.517 – בן-יהודה: מחקרים במקרא ובמחשבת ישראל, תל-אביב 1481 , עמ' 141

 "המחלוקת בין שמואל ובין העם בשאלת המלכת מלך בישראל", בית מקרא, פ"ז

.399 – )תשמ"א(, עמ' 352

 "A New Commentary to the Book of Samuel," Immanuel, 16 (1983), pp. 25–31.

 "המבנה הספרותי והמסר בסיפורי יעקב ועשו", בתוך עזרא המנחם )עורך(, הגות

, במקרא: מבחר מתוך עיוני החוג לתנ"ך לזכר ישי רון, כרך ד, תל-אביב תשמ"ד / 1489

.83 – עמ' 66

 "סטרוקטורות אנאלוגיות בסיפור המקראי: הדגמות על-פי ספרי שופטים ושמואל",

בתוך ש' אטינגר, י' גילת וש' ספראי )עורכים(, מלאת: מחקרי האוניברסיטה הפתוחה

.98 – בתולדות ישראל ובתרבותו, כרך ב, תל-אביב תשמ"ד, עמ' 32

 "דרכי תיאור מיטונימי ומיטאפורי בסיפור המקראי", ביקורת ופרשנות, 53 )תשמ"ח /

.93 – 1487 (, עמ' 2

 "נאומו של שמואל בדבר משפט המלך", בתוך : הגות במקרא: מבחר מתוך עיוני

החוג לתנ"ך לזכר ישי רון, כרך ה, הוצאת עם עובד והחברה לחקר המקרא, תל-אביב

136 . ]נוסח מורחב מאוד ושונה מהמאמר הקודם[. – תשמ"ח / 1488 , עמ' 115

8

 "מדרשי שמות במחזור הסיפורים על אליהו ואחאב", בתוך ב"צ לוריא וש' אברמסקי

)עורכים(, ספר פרופ' חמ"י גבריהו: מחקרים במקרא ובמחשבת ישראל, כרך א, ירושלים

.122 – תשמ"ט, עמ' 194

 "Wit, Words, and a Woman: 1 Samuel 25," in Y. T. Radday & A. Brenner (eds.), On Honor and the Comic in the Hebrew Bible, (BLS, 23; Sheffield, 1990), pp. 161–168.

 "Implicit Puns Upon Names as Subtle Colophons in the Bible," in J. J. Adler (ed.), Haim M. I. Gevaryahu Memorial Volume (Jerusalem: World Jewish Center, 1990), pp. 15–22.

 “Puns Upon Names as a Literary Device in 1 Kings 1–2,” Biblica, 72 (1991), pp. 379-386.

 "ביאורי מקרא על רקע הארץ: נופיה, צמחייתה וחקלאותה – ספרו של י' פליקס",

בית מקרא, לז )תשנ"ב(, עמ' 378 – .381

 – "קרבות דוד נגד הפלשתים בסביבות ירושלים", מחקרי חג, 9 )תשנ"ב(, עמ' 12

.53

 "דרשת שמות של אישים ומקומות בספר שמואל", בתוך מ' בר-אשר, מ' גרסיאל, ד'

דימנט וי' מאורי )עורכים(, עיוני מקרא ופרשנות, ג, ספר זיכרון למשה גושן-גוטשטיין,

.114– רמת-גן תשנ"ג, עמ' 132

 "Homiletic Name-Derivations as a Literary Device in the Gideon Narrative: Judges VI–VIII," VT, 43 (1993), pp. 302–317.

 "עיצובו ומשמעותו של ספר שופטים", בית מקרא, לח )תשנ"ג(, עמ' 376 – 383

]ביקורת ספרה של יאירה אמית, ספר שופטים: אמנות העריכה, תשנ"ב[.

 ”The Story of David and Bathsheba: A Different Approach," CBQ, 55 (1993), pp. 244–262.

 "תהלים ס' – רקעו ההיסטורי, פירושו, קישוריו הספרותיים ומשמעותו", בית מקרא,

לט )תשנ"ד(, עמ' 143 – .534

 "מדרשי שמות אותיות האל"ף-בי"ת ביחידות ספרותיות אקרוסטיכוניות במקרא",

בית מקרא, לט )תשנ"ד(, עמ' 313 – .339

 "Puns upon Names: Subtle Colophons in the Bible," JBQ, 23 (1995), pp. 182–187.

 "מקורו המקראי של שם עמק הטרופויון שבירושלים, הנזכר אצל יוסף בן מתתיהו",

בית מקרא, מ )תשנ"ה(, עמ' 157 - .139

9

 “Torn Between Prophet and Necromancer: Saul's Despair (1 Sam 28:3–25),” Beit Miqra, 41 (1996), pp. 194–172 (in the English Section).

 "יסודות של היסטוריה וריאליה בתיאור המערכה בעמק האלה וקרב דוד וגלית

)שמ"א י"ז(", בית מקרא, מא )תשנ"ו(, עמ' 543 – .316

 "קרב מצפה )שמ"א ז( – בין היסטוריה להיסטוריוגראפיה", בתוך : י' הופמן ופ' פולק

)עורכים(, אור ליעקב: מחקרים במקרא ובמגילות מדבר יהודה לזכרו של יעקב שלום

ליכט, הוצאת מוסד ביאליק ובית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל-אביב, ירושלים

1447 , עמ' 78 – .84

 "ספר שמואל בהגשה פרשנית חדשה: על שמעון בר-אפרת, שמואל א ושמואל ב –

עם מבוא ופרוש", בית מקרא, מב )תשנ"ז(, עמ' 81 – .86

 "מבנהו של ספר דברי-הימים ותכניו כפולמוס סמוי עם השומרונים", בית מקרא, מב

)תשנ"ז(, עמ' 543 – .319

 "שירת מיסופוטמיה בלבוש עברי פיוטי" )ביקורת על ספרם של ש' שפרה ויעקב

קליין, בימים הרחוקים ההם: אנתולוגיה משירת המזרח הקדום, ת"א תשנ"ו(, בית מקרא,

מב )תשנ"ז(, עמ' 149 – .146

 "פניה של הסטירה הפוליטית במקרא", בית מקרא, מב )תשנ"ז(, עמ' 87 – .84

 "הסיפור על דוד ובת-שבע )שמואל ב י"א( – עיון ישן – חדש", על הפרק: עלון

.88– 1448 (, עמ' 66 ( למורים לתנ"ך בבתי הספר הכלליים, 12 ]נוסח עברי מעודכן של

המאמר האנגלי לעיל[.

 "משחקי מילים, צימודים ודרשות שם כתכסיס ריטורי-ספרותי בספר שמואל", בית

.19 – מקרא, מד )תשנ"ט(, עמ' 1

 "Word Play and Puns as a Rhetorical Device in the Book of Samuel," in S. B. Noegel (ed.), Puns and Pundits: Word Play in the Hebrew Bible and Ancient Near Eastern Literature, (Bethesda, Maryland, CDL Press, 2000), pp. 181–204.

 "The Structure and Contents of Chronicles as a Veiled Polemic against the Samaritans," in Joshua Schwartz et al (eds.), Jerusalem and Eretz Israel, Arie Kindler Volume, (Tel Aviv: The Ingeborg Rennert Center for Jerusalem Studies at Bar-Ilan University and Eretz Israel Museum, 2000), pp. 42–60 (the English Section.)

 “David's Warfare Against the Philistines in the Vicinity of Jerusalem (2 Sam 5,17–25; 1 Chron. 14,8–16)," in G. Galil & M. Weinfeld (eds.), Studies in

11

Historical Geography and Biblical Historiography: Presented to Zecharia Kallai, )Sup. VT, vol. LXXXI; Leiden: Brill, 2000), pp. 150–164.

 "תיאור מפקד דוד בדברי הימים לאור המקבילה בשמואל", בתוך מ' גרסיאל ואחרים

)עורכים(, עיוני מקרא ופרשנות, ה, מנחות ידידות והוקרה לאוריאל סימון, רמת-גן תש"ס,

.163– עמ' 137

 ,")52– "המלך שאול במצוקתו – בין שמואל הנביא ובין בעלת האוב )שמ"א כח 3

בתוך ר' כשר ומ' ציפור )עורכים(, עיוני מקרא ופרשנות, ו, ספר זיכרון ליהודה קומלוש,

.92– רמת-גן תשס"ג, עמ' 52

 "Revealing and Concealing as a Narrative Strategy in Solomon's Judgment (1 Kings 3:16–28)", CBQ, 64 (2002), pp. 229–247.

 "'מים לדוד המלך' – מבצע ההבקעה של שלושת מפקדי הגיבורים וזיקתו לקרב עמק

רפאים הראשון", בתוך: אייל ברוך ואברהם פאוסט )עורכים(, חידושים בחקר ירושלים, ח,

.38 – אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשס"ג, עמ' 52

 "The Water Retrieval Mission of David's Three Warriors and its Relationship to the Battle of the Valley of Refaim," in M. Heltzer & M. Malul (eds.), Teshurot LaAvishur: Studies in the Bible and the Ancient Near East, in Hebrew and Semitic Languages, Festschrift Presented to Prof. Yitshaq Avishur on the Occasion of his 65th Birthday )Archaeological Center Publication: Tel Aviv – Jaffa, 2004(, pp.51-62.

 "שתי אימהות זונות וילד אחד חי – שלוש חידות בסיפור משפט שלמה", בתוך הקובץ

– דמות האישה במקרא ובמדרש )ערכה אמירה מאיר(, בית מקרא, מט )תשס"ד(, עמ' 35

.23

 "היסטוריה וריאליה בתיאור המערכה בעמק האלה וקרב דוד וגלית", בתוך: א'

שמואלביץ )עורך(, זירת קרב: קרבות הכרעה בארץ-ישראל, ספר יובל לכבוד פרופ'

מרדכי גיחון ופרופ' יהודה ואלך בהגיעם לגבורות, העמותה להיסטוריה צבאית ליד

.96 – אוניברסיטת תל-אביב והוצאת משרד הביטחון, תל-אביב תשס"ז, עמ' 53

 "יחסי דוד ומיכל בת שאול", בתוך: מ' גרסיאל ואחרים )עורכים(, עיוני מקרא

ופרשנות, י', מנחות ידידות והוקרה לשמואל ורגון, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן

.133 – תשע"א, עמ' 117

 "מדרשי שמות של אישים ומקומות כתכסיס ספרותי בספר שופטים", בית מקרא, נ"ג

.85 - )תשס"ח(, עמ' 24

 – "דוד וגיבוריו שהיכו את ארבעת בני הרפא", בית מקרא, נ"ד )תשס"ט(, עמ' 34

.61

11

 "מלחמת עמק האלה וקרב דוד וגלית: בין היסטוריה להיסטוריוגרפיה אמנותית

.111 – ותיאולוגית", מחקרי גבעה, תשס"ח-ט, עמ' 131

 "המערכה בעמק האלה, קרב דוד וגלית והבאת כליו של גלית וראשו לירושלים",

.87 – חידושים בחקר ירושלים, י"ד )תשס"ט(, עמ' 23

 “The Valley of Elah Battle and the Duel of David with Goliath: Between History and Artistic Theological Historiography,” in G. Galil, M. Geller & A. Millard (eds.), Homeland and Exile: Biblical and Ancient Near Eastern Studies in Honour of Bustenay Oded (Sup.VT 130; Lieden & Boston: Brill, 2009), pp. 391-426.

 "שלבי חיבורו של ספר שמואל וערכו כמקור היסטורי למלכות דוד שבירתה ירושלים",

.87 – חידושים בחקר ירושלים, 12 )תש"ע(, עמ' 92

 “The Book of Samuel: Its Composition, Structure and Significance as a Historiographical Source,” JHS, 10 (2010), article 5 (Internet).

 "העימות הספרותי הסמוי בין שמואל הנביא, חניך שילה ותושב רמה, לנתן, נביא

– חצר המלוכה הירושלמית", חידושים בחקר ירושלים, 16 )תשע"א(, עמ' 73 99 .

 “David’s Elite Warriors and their Exploits in the Books of Samuel and Chronicles,” JHS, vol. 11 (2011), article 5 (Internet).

 "גלגוליו של סיפור המאבק בין אדניהו ושלמה על ירושת כס מלכות דוד בירושלים

)מל"א א'-ב'(: היסטוריה, פואטיקה וריטוריקה", חידושים בחקר ירושלים, 17 )תשע"ב(, עמ'

.136 – 137

 ''Ideological Discordance between the Prophets Nathan and Samuel as Reflecting the Divergence between the Book of Samuel's Authors,'' in G. Galil, A. Gilboa, A.M. Maeir & D. Kahn (eds.), The Ancient Near East in the 12th-10th Centuries BCE: Culture and History (AOAT 392; Münster: Ugarit-Verlag, 2012), pp. 175-198.

 "נאומי שמואל ותוכחותיו לשאול המלך כמשקפים את עמדתו האנטי-מלוכנית של

המחבר המאוחר של ספר שמואל", בתוך: מ' גרובר ואחרים )עורכים(, תשורה לצפרירה:

מחקרים במקרא, בתולדות ישראל ובמזרח הקדום—מוגשים לצפרירה בן-ברק, הוצאת

.129 – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר-שבע תשע"ג, עמ' 132

 "דיאלקטיקה אינטרטקסטואלית בבעיית הגמול: הדגמה מתהלים א וירמיהו יב; יז",

בית מקרא, כרך נ"ז: )תשע"ב, חוברת ב'(: ספרות החכמה במקרא ובמזרח התיכון הקדום

.57 – )ערכו נילי שופק ויאיר הופמן(, עמ' 4

12

 “The Battle of Michmas (1 Samuel 13-14): History, Historiography, Poetics, and Theology Combined,” in Kathleen Abraham and Joseph Fleishman (eds.), Looking at the Ancient Near East and the Bible through the Same Eyes: Minha LeAhron—A Tribute to Aaron Skaist (Bethesda, Maryland: CDL Press, 2012), pp. 25-58.

 ''The Story of David, Nabal and Abigail (1 Sam 25): A Literary Study of Wordplay on Names, Analogies, and Socially Structured Opposites,'' in D. Bodi et al (eds.), Abigail, David's Wife. Her Beauty and Ruse (Hebrew Bible Monographs, 32; Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 2012; [forthcoming].

 “The Succession Rivalry between Adonijah and Solomon (1 Kings 1-2): The Story’s Genesis and its Historiographical, Literary and Rhetorical Values,” in Chaim Cohen, Claire Gottlieb, M. Gruber et al (eds.), Meir Lubetski Festschrift [Sheffield; forthcoming].

קורסים

נושאי סמינריונים וקורסים

)1 דמויות התנ"ך במקראות ובאיספקלריא של חז"ל והמדרשים.

)5 נביאים ומלכים בתקופת המקרא.

)3 מנהיגות ומנהיגים בתקופת המקרא.

)9 ביטחון, צבא ומלחמה בתקופת המקרא.

)2 דרכי הסיפור המקראי וערכיו.

)6 זרמים ושיטות בחקר הסיפור המקראי )שיעור וסמינריון לתארים מתקדמים(.

)7 הכפל, החזרה, האנלוגיה והאינטר-טקסטואליות בספרות המקראית לסוגיה )שיעור

וסמינריון לתארים מתקדמים(.

)8 סוגיות במקרא לאור הארכיאולוגיה, הגיאוגרפיה והריאליה של א"י ושכנותיה )שיעור

וסמינריון לתארים מתקדמים(.

)4 ספרי יהושע ושופטים.

)13 סיפורי הנביאים – סמינריון לתואר שלישי.

)11 הממלכה המאוחדת: היסטוריה, היסטוריוגרפיה ופואטיקה )שיעור וסמינריון

לתארים מתקדמים(.

)15 ספר דברי הימים: היסטוריה והיסטוריוגרפיה )שיעור וסמינריון לתארים מתקדמים(.

4

)13 ספר מלכים

)19 ספר ירמיהו

)12 מזמור, שירה ותפילה במקרא

 

תחומי מחקר

תחומי התעניינות במחקר ובהוראה

1. היסטוריה, היסטוריוגרפיה והיסטוריוסופיה של המקרא ותקופתו.

5 גיאוגרפיה היסטורית והיבטים ארכיאולוגיים של תקופת המקרא. .

3. היבטים צבאיים ובטחוניים בהיסטוריה של תקופת המקרא.

9 היבטים ספרותיים ואידיאיים בסיפורת המקראית, בשירה ובנבואה. .

2 חקר השמות המקראיים ומשמעותם. .

6. היבטים סגנוניים ותרומתם לעיצוב הטקסט במקרא.

7. מקבילות פנים-מקראיות, אנלוגיות ואינטר-טקסטואליות במקרא.

8. אוגרית והמקרא.