ד"ר לאה הימלפרב

ד"ר
מורה בכיר
ד"ר לאה הימלפרב
אוניברסיטה: 
דוא"ל: 

קורות חיים

השכלה גבוהה:

1990-1988       תואר שלישי בפילוסופיה, אוניברסיטת בר-אילן. נושא הדיסרטציה: הפסק במקרא – הופעותיו

                        בכתבי יד מקראיים מימי הביניים, אפיונו וזיקתו למערכת הטעמים, בהנחיית פרופ' אהרן דותן

1987-1980       לקראת תואר ראשון ולקראת תואר שני בתנ"ך (ישיר/חלקי)

1979-1977       תעודת הוראה בתנ"ך אוניברסיטת בר-אילן

1977-1973       תואר ראשון בחינוך מיוחד ובקרימינולוגיה אוניברסיטת בר-אילן (בהצטיינות)

 

הוראה וניסיון בחינוך:

2010-               מרצה במכללת שאנן, בלימודי תואר שני בהוראת תנ"ך בראי הפרשנות היהודית לדורותיה,

                        חיפה.

2005                מרצה במכון לנדנר – תוכנית מקרא לתואר שני.

1996-1986       מרצה במכללת "אורות ישראל" בתחומים: חינוך מיוחד, תנ"ך.

1992-1986       מרצה במדרשה למוסיקה – מוסד עליה.

1984-               הרצאות אורח – מת"ן, נשמת.

1983-               מרצה באוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן: המחלקה לתנ"ך, קורסי יסוד ביהדות, המכון הגבוה

                        לתורה –   המדרשה לנשים.

1982-               השתלמויות למורים בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת באר שבע,

                        מכללת הדרום, מכללת תלפיות, מכללת שאנן, מכללה בירושלים.

1987-1977       חינוך והוראה בבתי ספר של החינוך המיוחד: "חורב" ו"ישורון".

 

פעילות ציבורית ותפקידים:

2000-   יועצת בוועדות של משרד החינוך (האגף לתרבות תורנית) לקביעת הזוכים בפרסי שרת החינוך ליוצרים בתרבות יהודית.

2013-2012 -  חברת מועצת העיר גבעת שמואל וחברה בוועדת החינוך העירונית.

 

פירסומים

פרסומים בכתבי עת שפיטים:

1.וידבסקי (=הימלפרב), ל' (1992), 'אפיוניו של פסק ביחידות בנות שלוש תיבות או יותר',

A. Dotan (ed.), Proceedings of the Ninth International Congress of the International Organization for Masoretic Studies (IOMS), Atlanta, Scholars Press, pp. 23-33.

2. הימלפרב, ל' (1994), 'המחלק העיקרי בטעמי כ"א ספרים',

A. Dotan (ed.), Proceedings of the Eleventh Congress of the International Organization for Masoretic Studies (IOMS (, Jerusalem, World Union of Jewish Studies, pp. 17-24.

3. הימלפרב, ל' (תשנ"ז), 'תפקידו הפרשני של הפסק', מ' ארנד וש' פוירשטיין (עורכים), דרכים במקרא ובהוראתו, רמת-גן, אוניברסיטת בר-אילן, עמ' 129-117.

4. Himelfarb, L. (1998), 'The Exegetical Role of the Paseq`, Sefarad, 58, pp. 243-260.

5. הימלפרב, ל' (תשס"א), 'הזיקה שבין פרשנותה של נחמה לבין טעמי המקרא', מ' ארנד, ר' בן-מאיר וג"ח כהן (עורכים), פרקי נחמה: ספר זכרון לנחמה ליבוביץ, ירושלים, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, המחלקה לחינוך יהודי ציוני, עמ' 69-53.

6. הימלפרב, ל' (תשס"ג), 'המאפיינים המבניים של פסוקים חסרי אתנח בטעמי כ"א ספרים', ר' כשר ומ' צפור (עורכים), עיוני מקרא ופרשנות, ו: ספר זיכרון ליהודה קומולוש, רמת-גן, אוניברסיטת בר-אילן, עמ' 69-47.

7. Himmelfarb, L. (2004), 'On One Masora in Rashi's Biblical Commentary', Sefarad, 94, pp. 64-75.                         

8. Himmelfarb, L. (2004), 'On Some Discrepancies between Rashi’s Commentary on the Talmud and His Commentary on the Bible', HUCA, 75, pp. 163-191.

9. הימלפרב, ל' (תשס"ה), 'על דרך שימושו של רש"י בהערות המסורה בפירושו למקרא', שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום, טו, עמ' 184-167.

10. הימלפרב, ל' (תשס"ה), 'הערות המסורה בפירוש רש"י למקרא וזיקתן לפירושו', ש' ורגון ואחרים (עורכים), עיוני מקרא ופרשנות, ז: מנחות ידידות והוקרה למנחם כהן, רמת-גן, אוניברסיטת בר-אילן, עמ' 60-41.

11. הימלפרב, ל' (תשס"ה), 'על תפקידם של הכוהנים-הלויים בהוראת התורה, כתיבתה וקריאתה', בית מקרא, נ, א, עמ' 31-20.

12. הימלפרב, ל' (תשס"ז), 'על מעמדם של טעמי המקרא בפירוש 'דעת מקרא' לתורה', בית מקרא, נב, א, עמ'

116-103.

Himmelfarb, L. (2007), 'The Identity of the First Masoretes', Sefard, 67, pp. 37-50.13

 14. הימלפרב, ל' (תשס"ח), 'הערות מסורה בפירושו של רש"י למקרא ככלי לקביעת נוסח המקרא', ש' ורגון, ע' פריש ומ' רחימי (עורכים), עיוני מקרא ופרשנות, ח: מנחות ידידות והוקרה לאלעזר טויטו, רמת-גן, אוניברסיטת בר-אילן, עמ' 244-231.

15. Himmelfarb, L. (2008), 'On the Relationship between the Jewish- Christianity Polemics and the Masorah Notes in Rashi`s Commentary to the Bible', Journal of Jewish Studies, 59, pp. 292-307.

16. Himmelfarb,L. (2008), `The ethical-religious precondition for miracle performance in Rashi’s  biblical commentary`,Old Testament Essays 21,pp. 110-123.

17.

Himmelfarb,L. (2008), `The Masoretic Notes in Three Commentaries Attributed to Rashi`,

                                        Sefarad  71, pp. 247-263.

18. הימלפרב, ל' (תשס"ט), 'עיון משווה בכמה מפירושיו של רש"י על אותו עניין בתלמוד ובמקרא', א' גרוסמן וש' יפת (עורכים), רש"י: דמותו ויצירתו, ירושלים, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, עמ' 182-161.

19. ‫ הימלפרב, ל' (תשע"א), 'לבירור דרכו הפרשנית של רש"י בביאור הביטוי "ויחלטו הממנו" (מלכים א כ 33)' ‫ ישראל - מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין, עמ' 317-297.

20. הימלפרב, ל' (תשע"ג), 'היקרויות "נס" בפירושיו של רש"י למקרא : היבטים פילוסופיים ותאולוגיים',  רש"י

ובית מדרשו, עמ'  63-51.           

21.

Himmelfarb,L. (2013), `The Impact of Biblical Accents Upon English Translations of the

                             Bible`, The Bible Translator, 64,3; pp. 254-265.

22.

Himmelfarb,L.(2014), `Does the Tiberian accentuation system preseve the Babylonian accentuation system?, in: The Text of the Hebrew Bible; From the Rabbis to the Masoretes", Elvira Martín-Contreras, Lorena Miralles-Maciá (eds.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, pp. 191-206.

23.

Himmelfarb,L. (2015), The Revelation of Miraculous Events Unmentioned by the Bible in Rashi’s Commentary", Bibliotheca Orientalis Orientalis 72, 3-4 (2015), pp. 302-316

24 .

Himmelfarb,L. `Rabbi Samson Raphael Hirsch’s Use of Biblical Accentuation in His Commentary on Psalms`, JSIJ, (20 pages, in print)

פרסומים אחרים – חלקי:

1. וידבסקי (=הימלפרב), ל' (תשל"ח), 'תרגיל בניתוח פרשני: שמות ד' 20' , בשדה חמ"ד, 21, עמ' 40-34 .

2.  הימלפרב, ל' (תשנ"ט), 'הנחשים השרפים',  דף שבועי - אוניברסיטת בר אילן, 293 .

3.  הימלפרב, ל' (תשע"ד), 'מדוע שולבה פרשת היוחסין בתוך סיפור השליחות?', דף שבועי – אוניברסיטת

   בר אילן, 1049.

 

הרצאות בכנסים מדעיים:

1. הימלפרב, ל (2013, יולי), הזיקה בין ההטעמה הכפולה ובין הפולמוס הבין-דתי, הרצאה שהוצגה בכנס הקונגרס ה-24 של האירגון הבין-לאומי לחקר המסורה, הקונגרס העולמי השישה עשר  למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

2. הימלפרב, ל' (2013, אפריל), חכם – עמוס בטעמים, הרצאה שהוצגה בערב עיון לזכרו של עמוס חכם, המחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר אילן, כ"ד בניסן תשע"ג.

3. הימלפרב, ל' (2010, אוקטובר), מסורת הקריאה של טעמי המקרא המשתקפת בתרגומים הארמיים שבתא'ג, הרצאה שהוצגה בכינוס בינלאומי – יהודי תימן: זהות ומורשת , מרכז דהאן, אוניברסיטת בר אילן.

4. הימלפרב, ל' (2011, מאי), ביאורו של רש"י לביטוי "ויחלטו הממנו" (מל"א כ, לג)  -   נוסח, מסורה ופרשנות,   הרצאה שהוצגה בשבעים פנים לתורה - כנס בינלאומי, החוג למקרא - אוניברסיטת חיפה.

5. הימלפרב, ל (2009, אוגוסט), התרומה של הערות המסורה לפרשנות המקרא בימי הביניים, הרצאה שהוצגה בכנס הקונגרס ה-22 של האירגון הבין-לאומי לחקר המסורה, הקונגרס העולמי החמישה עשר  למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

6. הימלפרב, ל' (2008, מאי), על מעמדם של טעמי המקרא בפירוש רש"ר לתהלים, הרצאה שהוצגה בכנס הרב שמשון רפאל הירש: מאתיים שנה להיוולדו – כנס בינלאומי, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.

7. הימלפרב, ל' (2006, מאי), תפישת הנס בפירושו של רש"י למקרא, הרצאה שהוצגה בכנס בינלאומי יהודי צרפת – עבר, הווה, עתיד, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.

8. הימלפרב, ל' (2006, ינואר), 'וימת יהושע בן-נון עבד ה': בין יהושע כד לשופטים ב, הרצאה שהוצגה בכנס תלמוד תורה: לימוד, פרשנות ומחקר – כנס בינלאומי במלאות מאה שנה להולדתה של נחמה ליבוביץ, מכון ון ליר, ירושלים.

9. הימלפרב, ל' (2005, אוגוסט), על הזיקה שבין הפולמוס היהודי-הנוצרי ובין הערות המסורה בפירושו של רש"י, הרצאה שהוצגה בכנס הקונגרס העולמי הארבעה-עשר למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

10. הימלפרב, ל' (2005, יולי), מעמדם של טעמי המקרא בפרשנות המקרא בימינו, הרצאה שהוצגה בכנס הקונגרס התשעה-עשר של הארגון הבין-לאומי לחקר המסורה, הקונגרס העולמי הארבעה-עשר למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

11. הימלפרב, ל' (2001, יולי), המאפיינים המבניים של פסוקים חסרי אתנח בטעמי כ"א ספרים, הרצאה שהוצגה בכנס הקונגרס הששה-עשר של הארגון הבין-לאומי לחקר המסורה, הקונגרס העולמי השלושה-עשר למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

12. הימלפרב, ל' (2001, יולי), על דרך שימושו של רש"י בהערות המסורה בפירושו למקרא, הרצאה שהוצגה בכנס הקונגרס העולמי השלושה-עשר למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

13. הימלפרב, ל' (1993, יולי), המחלק העיקרי בטעמי כ"א ספרים, הרצאה שהוצגה בכנס הקונגרס האחד-עשר של האירגון הבין-לאומי לחקר המסורה, הקונגרס העולמי האחד-עשר למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

14. הימלפרב, ל' (1989, אוגוסט), אפיוניו של פסק ביחידות בנות שלוש תיבות או יותר, הרצאה שהוצגה בכנס הקונגרס התשיעי של האירגון הבין-לאומי לחקר המסורה, הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

1. Himelfarb, L. (2015, July). Revealing Interpretations Concealed in the Masora Notes, European Association of Biblical Studies, Cordoba, Spain.

2. Himelfarb, L. (2014, December). Medieval Jewish Commentaries, International

Conference on Medieval Commentaries, Catholic University of Paris, Paris, France.

3. Himelfarb, L. (2014, July). Occurrences of the Term "Miracle" (Nes) in Rashbam`s Bible Commentary, the tenth Congress of the European Association for Jewish Studies (EAJS), Munich, Germany.

4..Himelfarb, L. (2013, August). Rabbi Samson Raphael Hirsch’s Use of Biblical Accentuation in His Commentary on Psalms, the twenty-fifth Congress of the International Organization for Masoretic Studies (IOMS), the twenty-first Congress of the International Organization for the Study of the Old Testament (IOSOT), Munich, Germany.

5.Himelfarb, L. (2013, May). The Transmission and the Preservation of the Old Testament, An International biblical symposium, Presbyterian College and Theological Seminary, Seoul, South Korea.

6.Himelfarb, L. (2011, August). The Revelation of Miraculous Events Unmentioned by the Bible in Rashi’s Commentary, the European Association of Biblical Studies, Thessaloniki, Greece.

7. Himelfarb, L. (2011, July). Israel and the Nations in Medieval Commentary on the Bible, the international  conference  for Judaic Studies: Israel and the Nations – Vision and Reality, New-York, USA.

8. Himelfarb, L. (2010, September). Rabbinic Literature and the Preservation of the Reading of the Biblical Text, The International Conference Dedicated to “Fixing, Transmitting and Preserving: Early Jewish and Rabbinic Literature in the History of Hebrew Bible”, Madrid, Spain.

9. Himelfarb, L. (2010, August). Characteristics of the Masora Magna in the Aleppo Codex, The 20th IOSOT Congress, Helsinki, Finland.

10. Himelfarb, L. (2007, July), Reflection of the Biblical Accents in the English Translations of the Bible, Paper presented at the 20th Congress of the IOMS, Lubliana, Slovenia

11. Himelfarb, L. (2006, July), The Theological Conception of the Biblical Miracle in Rashi`s Commentary, Paper presented at the VIII EAJS Congress, Moscow, Russia.

12. Himelfarb, L. (2004, July), On the Difference between the Commentary by Rashi on the Talmud and is Commentary on the Bible, Paper presented at the IOSOT XVIIIth congress, Leiden, Holand.

13. Himelfarb, L. (2003, July), On the Identity of the First Masoretes, Paper presented at the Sixteenth Congress of the International Organization for Masoretic Studies, SBL – Internationa Meeting, Cambridge, England.

14. Himelfarb, L. (2001, August), On One Masora in Rashi`s Biblical Commentary, Paper presented at The Fifteenth Congress of the International Organization for Masoretic Studies (IOMS), Basel, Switzerland.

 

תחומי מחקר

   טעמי המקרא, המסורה למקרא.

   פרשנות המקרא – פרשני ימה"ב, רש"ר הירש.

   היבטים ספרותיים ופרשניים בספרי -  בראשית, שמות, במדבר, שופטים, שמואל.