פרופ' אליהו עסיס

פרופ'
פרופ' מן המניין
פרופ' אליהו עסיס
אוניברסיטה: 
טלפון: 
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: 

פירסומים

ספרים

 1. ממשה ליהושע ומנס לטבע: ניתוח ספרותי של פרקי הכיבוש בספר יהושע, ירושלים: הוצאת מגנס, תשס"ה
   
 2. Self-Interest or Communal Interest? An Ideology of Leadership in the Gideon, Abimelech and Jephthah Narratives (Judg. 6-12) (Supplements to Vetus Testamentum, 106), Brill Academic Press, Leiden, 2005
 3. למען עמו ולמען עצמו: סיפורם של שלושה מנהיגים בספר שופטים, תל-אביב: הוצאת ידיעות אחרונות, תשס"ו (תרגום מעובד של פריט 2)
 4. Flashes of Fire: A Literary Analysis of the Song of Songs, New York: T & T Clark, 2009
 5. אהבת עולם אהבתיך: קריאה חדשה בשיר השירים, תל אביב: ידיעות ספרים, 2009 (תרגום מעובד של פריט 4, בתוספת פרק 1 שאינו במקור האנגלי)
 6. חגי (סדרת מקרא לישראל), ירושלים ותל אביב: מגנס ומוסד ביאליק (התקבל לפרסום) (הספר נכתב ביחד עם פרופ' רימון כשר)
 7. מלאכי (סדרת מקרא לישראל), ירושלים ותל אביב: מגנס ומוסד ביאליק (התקבל לפרסום) (ביחד עם פרופ' רימון כשר)
 8. Joel: A Prophet Between Calamity and Hope, New York: T & T Clark 2014
 9. יואל: בין משבר לתקווה, ירושלים: מגיד, 2015
 10. Identity in Conflict: The Struggle between Esau and Jacob, Edom and Israel (Siphrut: Literature and Theology of the Hebrew Scriptures, 19), Winona Lake: Eisenbrauns, 2016
 11. מאבק על זהות: העימותים בין יעקב ועשו, ישראל ואדום, אלון שבות: תבונות, תשע"ח  

 

מאמרים

 1. "הסיכומים לסיפור כיבוש הארץ בספר יהושע (יהושע י"א, טז – י"ב)", תרביץ ע (תשס"א), עמ' 15-5
 2. “Chiasmus in Biblical Narrative: A Rhetoric of Characterization”, Prooftexts 22, 3 (2003), pp. 273-304
 3. “‘How Long are you Slack to Go to Possess the Land’ (Jos. xviii 3): Ideal and Reality in the Division Descriptions in the Book of Joshua (Chaps. xiii-xix)”, Vetus Testamentum 53 (2003), pp. 1-25
 4. “Divine Versus Human Leadership: An Examination of Joshua’s Succession”, in: M. Poorthuis and J. Schwartz (eds.), Saints and Role Models in Judaism and Christianity (Jewish and Christian Perspectives, vol. VII), Leiden and Boston: Brill Academic Press, 2004, pp. 25-42
 5. “The Choice to Serve God and Assist His People: An Analogy Between Rahab and Yael”, Biblica (2004), pp. 82-90
 6. “ ‘For It Shall Be A Witness Between Us’: A Literary Reading of Jos. 22”, SJOT 18 (2004), pp. 208-231
 7. “The Position and Function of Joshua 22 in the Book of Joshua”, ZAW 116 (2004), pp. 528-541
 8. "משמעות סיפור בשורת לידת שמשון (שופטים יג)", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טו (תשס"ה), עמ' 38-21
 9. “The Hand of a Woman”: Deborah and Yael (Judg 4)”, JHS 5 (2005), pp. 1-12 (http://www.jhsonline.org) (reprinted in: Perspectives on Hebrew Scriptures, II,  New Jersey, Gorgias Press, 2007, pp. 363-370)
 10. “Why Edom? On the Hostility towards Jacob’s Brother in Prophetic Sources”, VT  56 (2006), pp. 1-20
 11. “Man, Woman and God in Judg 4”, SJOT 20 (2006), pp. 110-124
 12. “From Adam to Esau and Israel: An Anti-Edomite Ideology in 1 Chronicles 1”, VT 56 (2006), pp. 287-302
 13. “Haggai: Structure and Meaning”, Biblica 87 (2006), pp. 531-541
 14. "מה בין פירושי רש"י וראב"ע לשיר השירים", תשורה לעמוס: אסופת מחקרים בפרשנות המקרא מוגשת לעמוס חכם (עורכים: מ' בר אשר, נ' חכם וי' עופר), אלון שבות תשס"ז, עמ' 69-61
 15. “Composition, Rhetoric and Theology in Haggai 1:1-15”, JHS  7 (2007) 1-14 www.arts.ualberta.ca/JHS/jhs-article.html
 16. “The Alphabetic Acrostic in the Book of Lamentations”, CBQ 69 (2007), pp. 710-724
 17. “To Build or Not to Build: A Dispute between Haggai and His People (Hag 1)”, ZAW  119 (2007), pp. 514-527
 18. "The Temple in the Book of Haggai", JHS 8 (2008), pp. 1-10 http://www.arts.ualberta.ca/JHS/Articles/article_96.pdf
 19. "A Disputed Temple (Haggai 2, 1-9)", ZAW  120 (2008), pp. 582-596
 20. “The Sin at Kadesh as a Recurring Motif in the Book of Joshua”, JANES  31 (2009), pp. 1-14
 21. “The Unity of the Book of Lamentations”, CBQ 71 (2009), pp. 306-329
 22. "Psalm 127 and the Polemic of the Rebuilding of the Temple in the Post-Exilic Period", ZAW  121 (2009), pp. 256-272
 23. "Family and Community as Substitutes for the Temple after its Destruction: New Readings in Pss. 127 and 133", Ephemerides Theologicae Lovanienses  85 (2009), pp. 55-62
 24. "המשמעות התיאולוגית של מעילת עכן בחרם (יהושע ז 26-1)", עיוני מקרא ופרשנות, כרך ט: מנחות ידידות והוקרה למשה גרסיאל, רמת גן: אוניברסיטת בר אילן, תשס"ט, עמ' 128-111
 25. "Love, Hate and Self-Identity in Malachi: A New Perspective to Mal 1:1-5 and 2:10-16”, JNSL 35 (2009), pp. 109-120
 26. “Zechariah’s Vision of the Ephah (Zech. 5:5-11)”, VT 60 (2010), pp. 15-32
 27. " 'יטפו ההרים עסיס': חתימת ספר יואל (ד, יח-כא), המבנה הספרותי שלה וזיקתה לגוף הספר", י' שמיר (עורכים), אור למאיר: ספר מאיר גרובר, באר שבע: אוניברסיטת באר שבע, תש"ע, עמ' 270-261
 28. "Structure and Meaning in the Book of Malachi", in J. Day (ed.), Prophecy and the Prophets in Ancient Israel: Proceedings of the Oxford Old Testament Seminar (LHBOTS, 531), New York and London, 2010, pp. 354-369
 29. “The Structure and Meaning of the Locust Plague Oracles in the Book of Joel (1:2-2-17)”, ZAW 122 (2010), pp. 401-416
 30. “Zechariah 8 As Revision and Digest of Zechariah 1–7”, JHS 10 (2010), pp. 1-26, article 15, http://www.arts.ualberta.ca/JHS/Articles/article_143.pdf
 31. "Zechariah 8 and its Allusions to Jeremiah 30-33 and Deutero-Isaiah", JHS 11 (2011), article 1, pp. 1-21   http://www.arts.ualberta.ca/JHS/Articles/article_148.pdf
 32. "המשמעות של ספר חגי לאור מבנהו ורקעו ההיסטורי", עיוני מקרא ופרשנות: ספר שמואל ורגון, בעריכת: מ' גרסיאל, ר' כשר, ע' פריש, ד' אלגביש, רמת גן: הוצאת בר אילן תשע"א, עמ' 359-343
 33. “The Date and Meaning of the Book of Joel”, VT 61 (2011), pp. 163-183
 34. “Moses, Elijah and the Messianic Hope: A New Reading of  Malachi 3:22-24”, ZAW 123 (2011), pp. 207-220
 35. דרכו הפרשנית של ר' אברהם בן יצחק הלוי תמ"ך לשיר השירים", HUCA, כרך 84 -- 85 (2013 -- 2014), עמ' 95 -- 115
 36. “Zechariah 8: Structure and Meaning”, JHS (2012), pp. 1-19
 37. .  “Mutual Recriminations: God and Israel in the Book of Malachi” SJOT 26 (2012), pp. 212-219
 38.  “A Literary Approach to Complex Narratives: An Examination of Jos. 3-4”, Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 250 (2012), pp. 401-414
 39. המבנה של זכריה ח ומשמעותו", זר רימונים: עיוני מקרא ופרשנות לכבוד רימון כשר, בעריכת מ' אביעוז, א' עסיס, י' שמש, אטלנטה 2013, עמ' 274 -- 285
 40. "The Structure and Meaning of the Samson Narratives (Jud. 13-16)“”, ‫ Samson; Hero or Fool? The Many Faces of Samson. Edited by Erik Eynikel and Tobias Nicklas, Leiden; Boston: Brill, 2014, 1-12 
 41.   “Nahmanides’ Approach to Song of Songs”, Hispania Judaica Bulletin 10 (2014), pp. 83-97 (Hebrew) Special volume: Between Edom and Kedar: Studies in Memory of Yom Tov Assis 
 42.   “Structure, Redaction and Significance in the Prophecy of Obadiah”, JSOT 39 (2014), pp. 209-221 

 43.    “Rashbam’s Relationship to Rashi in His Commentary on Song of Songs”, HUCA 84-85 (2013-2014), pp. 95*-115* (Hebrew) 

 44.  “Malachi’s Reproach of the Priests (Mal 1:6–2:9)”, in: R. Bautch and G. Knoppers (eds.), , Covenant in the Persian Period , From Genesis to Chronicles, Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 2015, 271-290, 

 45.     The Structure, Genre, and Meaning of Psalms 129 SJOT 31 (2017), pp. 142-154  

הרצאות בכנסים מדעיים

 1. “The Characteristics of Ideal Kingship in the Bible” – At the ‘London School of Jewish Studies’, 11/3/99
 2.  "סיפור כיבוש הארץ בספר יהושע" מבנה ומשמעות", הרצאה במחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר אילן, 18/5/2000
 3. “Divine Versus Human Leadership: An Examination of Joshua’s Succession” – At the ‘Jewish and Christian Perspective’ conference at Bar-Ilan university, The Rennert Center for Jerusalem Studies & Catholic University of Utrecht, 26-28/6/00
 4. “A Literary Approach to Complex Narratives: An Examination of Jos. 3-4”, to be read at the SBL 2001 International Conference, 8-12 July, Pontifical Biblical Institute and Pontifical Gregorian University, Rome.
 5. "אידיאל ומציאות בפרקי החלוקה בספר יהושע (יג-יט)" הרצאה בקונגרס העולמי השלושה עשר למדעי היהדות, כ"ג-כח אב, תשס"א, ירושלים
 6. “Myth and Theology in the Samson Narrative in the Book of Judges 13-16” – at the School of Oriental and African Studies, University of London, 23/1/02
 7. "משמעותה של מגילת אסתר (המגילה כפי שלא הכרתם)", האוניברסיטה המשודרת, גלי צה"ל, 17/3/03
 8. מבנה ומשמעות בסיפורי שמשון, כנס למורים באוניברסיטת בר אילן בשיתוף מכללת אורות,
 9. The Structure and Meaning of the Samson Narrative (Jud 14-16), SBL Cambridge 19-25 July 2003
 10. Why Edom? On the Anti-Edomite Attitude, SBL Groningen, 25-28 July 2004
 11. "המבנה של מגילת איכה", סמינר מחלקתי למרצי המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן, 30/12/04
 12. "המבנה והמשמעות של סיפור הכיבוש בספר יהושע", כנס לרגל הופעת ספרו של מנחם הרן, האסופה המקראית, ב, אוניברסיטת באר-שבע, 1/3/05
 13. “The Unity of Lamentations”, Summer Meeting of the Society for Old Testament Studies, Edinburgh, 18-21 July 2005
 14. האקרוסטיכון במגילת איכה, הקונגרס העולמי הארבע עשרה למדעי היהדות, ירושלים, כד-כח תמוז תשס"ה (31 יולי – 4 אוגוסט 2005)
 15. מה עושים במחקר עם סתירות, חזרות ואי התאמות בטקסט, סמינר מחלקתי, אוניברסיטת בר אילן, כ' אייר תשס"ו (18 מאי 2006)
 16. “The Structure and Meaning of Haggai”, SBL Edinburgh, July 2-7 2006
 17. "Why did the Judeans think that "the time has not yet come to rebuild the Lord's house (Haggai 1:2)", European Association of Biblical Studies, Budapest, August 6-9 2006
 18. "שיר השירים: שירים או שיר", סמינר מחלקתי של החוגים למקרא וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון, 2 לינואר 2007
 19. "לבנות או לא לבנות: "המחלוקת בין חגי לבין העם, סמינר מחלקתי", אוניברסיטת חיפה, החוג למקרא, כ"א אדר תשס"ז, 11 מרץ 2007
 20. "Structure and Meaning in the Book of Malachi", lecture at the faculty of Theology, Oxford University, UK, Oxford Prophecy Seminar, 12/6/2007
 21. "The Dispute Between Haggai and the People Concerning the Glory of the Temple, Haggai 2:1–9", SBL Vienna, July 22-26 2007
 22. "The Infinity of Love: A Literary Reading of the Song of Songs", lecture at Kings College, University of London:, 12/9/2007
 23. “Structure and Meaning in the Samson Narrative”, Conference on "Samson Hero or Fool", Nijmegen, April 8-11 2008
 24. “The Temple in the Book of Haggai”, SBL and EABS,  Lisbon 3-8 August, 2008
 25. “Love, Hate and Self-Identity in Malachi: A New perspective to Mal 1:1-5 and 2:10-16”, SBL, Rome 30th June -4th  July 2008
 26. The Function of Solomon in Song of Songs", Tel-Aviv University, Department of Bible Studies, 13/1/2009
 27.  “Zechariah’s Vision of the Ephah (Zech. v 5-11)”, EABS, Lincoln 26th-30th July 2009
 28. “Temple Substitutes in Exile”, SBL, New Orleans, November 19-14, 2009
 29. “The Meaning of Love in the Song of Songs”, European College of Liberal Arts in Berlin, 16 February, 2010
 30. “The Structure and Meaning of the Samson Narratives”, (in English) International Conference, University of Haifa, 2-5 May 2010, The Ancient Near East in the 12th-10th Centuries BCE: Culture and History
 31. “A Synchronic Approach to a Composite Narrative”, Colloquium Biblicum Lovaniense: “The Book of Joshua and the Land of Israel”, CBL Leuven, 26-28, 2010
 32. “The Function of Elijah in the Vision of Malachi”, IOSOT Helsinki,  1-6 August 2010
 33.  “Dreams of Love in the Song of Songs”, ECLA Berlin, 14 February, 2010
 34. “The Infinity of Love in the Song of Songs”, SBL Conference, Atlanta, 20-24 November, 2010
 35.  “Malachi’s Reproach of the Priests (Mal 1:6–2:9)”, SBL Conference, London, 3-7 July, 2011
 36. “Justice in the Bible”, International Symposium of Justice from Multiple Religious Perspectives, The Center for Judaic and Inter-Religious Studies at Shandong University, Jinan, China, 24-25 September, 2011.
 37. “Covenant in the Book of Malachi”, SBL Conference, San Francisco19-23 November, 2011
 38. “The Locust in the Book of Joel: Reality and Metaphor”, Faculty of Theology and Religious Studies, Leuven University, 7th February, 2012
 39. “The Composition of the Book of Obadiah”, International Conference, May 2012, University of Haifa
 40. “The Unity and Propose of the Book of Joel”, SBL, Amsterdam 2012
 41. The Composition of the Book of Obadiah", SBL Chicago 19-22 November 2012
 42. “Exile within the Homeland”,  SBL Chicago 19-22 November 2012
 43. Psalm 122, SBL Baltimore November 2013
 44. Jonah's Prayer as an Integral Part of the Book, SBL atlanta NOvember 2015

 

 

 

תחומי מחקר

הסיפור  מקראי: יהושע, שופטים; נבואה מקראית: יואל, חגי, זכריה ומלאכי; שירה מקראית: שיר השירים, איכה, תהלים.