פרופ' עמוס פריש

פרופ'
פרופ' מן המניין
פרופ' עמוס פריש
אוניברסיטה: 
טלפון: 
דוא"ל: 
משרד: 

פירסומים

א.   ספרים (מחבר)

01.      יגיע כפיך – יחס המקרא אל העבודה (ספריית "הֵילַל בן-חיים" - ספרי יסוד במדעי היהדות), תל-אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשנ"ט, 168 עמ'.

02.      הקריעה הגדולה – סיפור פילוג הממלכה בספר מלכים, באר-שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (הפצה: מוסד ביאליק), תשע"ד, 310 עמ' + XIV (תקציר אנגלי). 

 

ב.   ספרים (עורך)

01.       [עם יואל אליצור], יהודה אליצור, ישראל והמקרא – מחקרים גיאוגרפיים, היסטוריים והגותיים, רמת-גן: הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תש"ס 

02.       [עם מ' גרסיאל, ש' ורגון וי' קוגל], עיוני מקרא ופרשנות ה: מנחות ידידות והוקרה לאוריאל סימון, רמת-גן: הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תש"ס.

03.       [עם ש' ורגון ומ' רחימי], עיוני מקרא ופרשנות ח: מנחות ידידות והוקרה לאלעזר טויטו, רמת-גן: הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, ואלקנה: הוצאת מכללת אורות ישראל, תשס"ח.

04.       [עם ש' ורגון, י' כדורי ור' כשר], עיוני מקרא ופרשנות ט: מנחות ידידות והוקרה למשה גרסיאל,  רמת-גן: הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ט.

05.       [עם ד' אלגביש, מ' גרסיאל ור' כשר], עיוני מקרא ופרשנות י: מנחות ידידות והוקרה לשמואל ורגון,  רמת-גן: הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשע"א.

 

ג.   ביקורת ספרים בכתבי עת

בעברית:

01.       "חקרי מקבילות מקרא דברים על הספר "חקרי מקרא" והערות מיתודולוגיות לחקר המקבילות", בית מקרא כז (תשמ"ב), עמ' 88–95.

02.       "תורתו של ר' מאיר (וייס) בחקר המקרא" [ביקורת], קרית ספר סג (תש"ן-תשנ"א), עמ' 655–659.

03.       " 'דיוקים על התורה'  מאת הרב פינחס וולף"  [ביקורת], בשדה חמ"ד לז (תשנ"ד), עמ' 81–84.

04.       "פירוש חדש לספר מיכה" [ביקורת], בית מקרא מ (תשנ"ה), עמ' 85–92.

05.       "על 'עולם התנ"ך: מלכים' " [ביקורת],  על הפרק 11 (תמוז תשנ"ו), עמ' 137–142.

06.       "ספר חדש על הסיפור המקראי" [ביקורת], בית מקרא מב (תשנ"ז), עמ' 377–381.

07.       "קריאה בסיפורי נביאים" [ביקורת],  מדעי היהדות 38 (תשנ"ח), עמ' 387–392.

08.       "על 'משחקי מילים' במקרא ובספרות המזרח הקדום" [ביקורת], בית מקרא מה (תש"ס), עמ' 374–377.

09.       "הסיפור הקדוש: ביקורת על הספר 'הסיפור בכתבי הקודש' מאת יוספה רחמן (ירושלים – בני-ברק תשס"ז)", בד"ד 20 (תשס"ח), עמ' 105–108.

באנגלית:

01.  “Women Read from the Beginning” [Review], Jewish Quarterly Review 90 (1999-2000), pp. 454-456.     

02.  [On] “Isaac Kalimi, ספר דברי הימים: כתיבה היסטורית ואמצעים ספרותיים” [Review], Jewish Quarterly Review 93 (2003), pp. 454-456.

03.  [On] “Kenton L. Sparks, The Pentateuch: An Annotated Bibliography” [Review], Review of Biblical Literature  11/2003 [www.bookreviews.org].

04.  “[On] “Frank A. Spina, The Faith of the Outsider: Exclusion and Inclusion in the Biblical Story” [Review], Review of Biblical Literature 2006 [www. bookreviews.org].

05. “A New Supercommentary on Kimhi’s Commentary on Chronicles” [Review], Review of Biblical Literature 05/2009 [www. bookreviews.org].

06. [On] “Zalewski, Saul, “ 'Now Rise Up, O Lord, and Go to Your Resting-Place… Story” [Review], Review of Biblical Literature 07/2010 [www. bookreviews.org].

 

ד.   מאמרים

בעברית:

01.       "המספר מאה במקרא", בית מקרא ל (תשמ"ה), עמ' 435–440.

02.      "פירוש רש"י לדין תשלומי ארבעה וחמישה (שמות כ"א, לז) – עיון דיאכרוני וסינכרוני  (חינוך לערכים תוך הוראת הפרשנות)", פרקים ז (תשמ"ז), עמ' 155–160.

03.     "סיפור העלאת הארון" [שמ"ב פרק ו], בתוך: ש' אברמסקי ומ' גרסיאל (עורכים), אנציקלופדיה עולם התנ"ך: שמואל ב, ירושלים–רמת-גן תשמ"ט, עמ' 58, 60–61.

04.       "תרומתו של ר' יעקב פארדו לפרשנות הספרותית של התנ"ך", דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות, חטיבה א: המקרא ועולמו, ירושלים תש"ן, עמ' 95–101.

05.       "פרשנותם של ר' שמואל לניאדו ור' יעקב פארדו להצעת המלוכה לגדעון", סיני קח (תשנ"א), עמ' קמז-קנג.

06.       "בין מגילת אסתר לספר מלכים", מחקרי חג 3 (אדר א' תשנ"ב), עמ' 25–35.

07.       "על ארבעה זיווגי ערים לירושלים במקרא" , מחקרי חג 4 (אייר תשנ"ב), עמ' 34–42.

08.       "פרשנותו של המלבי"ם למקרא", מחניים 4 (תשנ"ג), עמ' 370–379.

09.       "מעגלי-הקשר לעומת נקודת-ביקורת: תרומת מעגלי-ההקשר לחשיפת עמדת המספר המקראי כלפי ביקורת מפי דמות", דפים למחקר בספרות 9 (1993–1994), עמ' 175–194.

10.       "ניגודי הערכות של דמויות וגילומם באמצעות המלה המנחה שו"ב (שמו"ב ט"ו - כ' ומל"א י"ב)", בית מקרא לט (תשנ"ד), עמ' 245–257.

11.       "סיפור פילוג הממלכה על רקע סיפורי שכם", בתוך: י' אשל (עורך), מחקרי יהודה ושומרון: דברי הכנס החמישי, תשנ"ה - 1995, קדומים–אריאל תשנ"ו, עמ' 37–46.

12.       "הערכה מחדש של פרשנות המקרא היהודית במאות הט"ז–הי"ט", בתוך: ד' רפל (עורך), מחקרים במקרא  ובחינוך  מוגשים לפרופ' משה ארנד, ירושלים תשנ"ו, עמ' 122–141.

13.       "היחס לעבודה במזמורי תהלים", בית מקרא  מא (תשנ"ו), עמ' 317–328.

14.       "התייחסות  ליציאת מצרים  בראשיתו  של  ספר מלכים",  מחקרי חג 8 (תשנ"ז), עמ' 8–21.

15.       "תשובה ושיבה - עיון ספרותי-תיאולוגי בשלוש פרשיות מקראיות (דברים ל', 1–10; מל"א ח', 46–51; דה"ב ל', 6–9)", עיוני מקרא ופרשנות ד, רמת-גן תשנ"ז, עמ' 129–148.

16.       "תיאור חטאי שלמה (מל"א י"א א-ח) – ניתוח ספרותי-תיאולוגי", שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום יא (תשנ"ז), עמ' 167–179; יב (תש"ס), עמ' 351.

17.       "שיטתו של רש"ר הירש בסוגית חטאי האבות (על-פי פירושו לספר בראשית)", בתוך: מ' ארנד וש' פוירשטיין (עורכים), דרכים במקרא ובהוראתו, רמת-גן תשנ"ז, עמ' 181–197.

18.       "רא"ה ושמ"ע כצמד מלים מנחות", דברי הקונגרס העולמי השנים-עשר למדעי היהדות, חטיבה א: המקרא ועולמו, ירושלים תשנ"ט, עמ' 89–98.

19.       "קווים לדרכו של אוריאל סימון בחקר המקרא", עיוני מקרא ופרשנות ה: מנחות ידידות והוקרה לאוריאל סימון, רמת-גן תשנ"ז, עמ' 11–20.

20.       "פרשנות ספרותית של המקרא מן המאה ה-16: עיון בפירושו של ר' שמואל לניאדו לסיפור הושעת שאול את יבש גלעד (שמ"א יא, 1–13)", שם, עמ' 351 –363.

21.       " 'וענתה' (הו' ב 17) משנה הוראה", תרביץ סט (תש"ס), עמ' 445–447.

22.       "זרים בירושלים בחזון הנבואי", בתוך: א' פאוסט וא' ברוך (עורכים), חידושים בחקר ירושלים דברי הכנס השישי: י' כסלו תשס"א, 7 בדצמבר 2000, רמת-גן תשס"א, עמ' 13–19.   

23.       "פרק במשנת נחמה על "מבנה החזרה" בסיפור המקראי", בתוך: מ' ארנד, ר' בן-מאיר וג"ח כהן (עורכים), פרקי נחמה ספר זכרון לנחמה ליבוביץ, ירושלים תשס"א, עמ' 313–323.     

24.       "על השתקפותה של המילה המנחה בתרגומי מקרא לאנגלית", עיוני מקרא ופרשנות ו (ספר זיכרון ליהודה קומלוש), רמת-גן תשס"ג, עמ'  235–251.

25.       "הדים בספרי נביאים לאיסורי 'חוק המלך' שבתורה", עיוני מקרא ופרשנות ז (ספר מנחם כהן), רמת-גן תשס"ה, עמ' 263–281.

26.       "על דרך נוספת בהוראת החוק המקראי עיון בהיבט הערכי של החוק",  במכללה 17-16 (תשס"ה) (ספר איתי זמרן), עמ' 195–208.

27.       "מ'עֻנותו' ל'נזרו'  – חזרות ומשמעותן בתהלים קל"ב", בתוך: מ' בר-אשר, נ' חכם וי' עופר (עורכים), תשורה לעמוס – אסופת מאמרים בפרשנות המקרא מוגשת לעמוס חכם, אלון שבות תשס"ז, עמ' 365–377.

28.       "קווים לתרומתה של הפרשנות הבתר-קלאסית להוראת הסיפור המקראי", שאנן יב (תשס"ז), עמ' 41–52.

29.       "החטאו האבות האהובים? לדרכו של הרב מקלנבורג בסוגיית חטאי האבות", עיוני מקרא ופרשנות ח: מנחות ידידות והוקרה לאלעזר טויטו, רמת-גן – אלקנה תשס"ח, עמ' 623–635 [נוסח עברי מעודכן של 10 אנגלית].

30.       "לתפיסת המלוכה בספר תהילים", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יט (תשס"ט), עמ' 57–75.

31.       " 'שובה ישראל' – עיון בנבואת התשובה של הושע (הו' יד 2–10) בעקבי המילה המנחה שו"ב", עיוני מקרא ופרשנות ט: מנחות ידידות והוקרה למשה גרסיאל, רמת-גן תשס"ט, עמ' 217–230.

32.       "מלחמות שאול ומלחמות דוד בספר שמואל: מבט ספרותי", בית מקרא נד/ב (תשס"ט), עמ' 93-70.

33.       [שלושה עיונים בספר ישעיהו] בתוך: א' אלדר (עורך), מפטירין בנביא– עיונים בהפטרות ובדברי הנביאים, ירושלים 2010, עמ' 205–207, 222–224, 237–239.

34.       "קווים לדרכי פרשנותו של מלבי"ם (לאור פירושיו לבראשית ד, להושע יד ולתהילים פט)", עיוני מקרא ופרשנות י: מנחות ידידות והוקרה לשמואל ורגון, רמת-גן תשע"א, עמ' 473–500.

35.        "פרק נוסף במשנת נחמה: המילה המנחה", מגדים נז (תשע"ז), עמ' [24-1]. בינתיים פורסם באתר כתב העת:

http://herzogpress.herzog.ac.il/UploadFiles/1_1527-162017_frish.pdf

36.        [עם א' שלוסברג וי' סטרשינסקי]  "פירושו של יפת בן עֵלי הקראי לסיפור יהוא (מל"ב ט–י): מהדורה מוערת", גנזי קדם, כ-44 עמ' – בדפוס.

 

 

באנגלית:

01.       “Shemaiah the Prophet versus King Rehoboam: Two Opposed Interpretations of the Schism     (1 Kings XII 21-4)”, Vetus Testamentum 38 (1988), pp. 466-468.

02. a)   “Structure and its Significance: The Narrative of Solomon’s Reign (1 Kings 1-12.24)”, Journal for the Study of the Old Testament 51 (1991), pp. 3-14;

       b)  “The Narrative of Solomon’s Reign: A Rejoinder”, Journal for the Study of  the Old Testament 51 (1991), pp. 22-24.

03.       “ועניתם (I Reg 12,7): An Ambiguity and its Function in the Context”, Zeitschrift   für die alttestamentliche Wissenschaft 103 (1991), pp. 415-418.

04.       “Jerusalem and Its Parallels: Five Cities Paired with Jerusalem in the Bible”, Abr-Nahrain 32 (1994), pp. 80-95. 

05.       “For I Feared the People, and I Yielded to them" (I Sam 15,24) - Is Saul’s Guilt Attenuated or Itensified?”, Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 108 (1996), pp. 98-104.

06.       “ימינך – A Forgotten Title of the King of Israel in the Book of Psalms”, Biblische Notizen 100 (1999), pp. 5-10.           

07.       “The Exodus Motif in 1 Kings 1–14”, Journal for the Study of the Old Testament 87 (2000), pp. 3-21.

08.       “Midrashic Name Derivations of Solomon’s Name in the Book of Kings”, Beit Mikra 44 (2000), pp. 84-96.

09.       “Jeroboam and the Division of the Kingdom: Mapping Contrasting Biblical Accounts”, Journal of the Ancient Near Eastern Society of Columbia University 27 (2000), pp. 15–29.

10.       “R. Jacob Zvi Meklenburg’s Method in the Issue of the Patriarchs’ Sins”, Journal of Jewish Studies 53 (2002), pp. 107–119.

11.       “Three Syntactical Discontinuities in I Reg 9–11”, Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 115 (2003), pp. 88-93.

12.       “The Sins of the Patriarchs as Viewed by Traditional Jewish Exegesis”, Jewish Studies Quarterly 10 (2003), pp. 258-273.

13.       “ ‘Your Brother Came with Guile’: Responses to an Explicit Moral Evaluation  in Biblical Narrative”, Prooftexts 23 (2003), pp. 271-296.

14.       “ ‘And David Perceived’ (2 Samuel 5, 12): A Direct Insight into David’s Soul and Its Meaning in Context”, Scandinavian Journal of the Old Testament 18 (2004), pp. 77-92.

15.       “On the Interpretative Method of R. Raphael Berdugo (Based on his Exegesis  of the Former Prophets)”, Revue des études juives 163 (2004), pp. 445-462.

16.       “Ephraim and Treachery, Loyalty and (the House of) David: The Meaning of a Structural Parallel in Psalm 78”, Vetus Testamentum 59 (2009), pp. 190-198.

17.       “Alkabets, Solomon b. Moses ha-Levi”, “Alshekh, Moses”, in: H-J. Klauck et al. (eds.), Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR), Vol I, Berlin 2009, cols. 879-880, 880-881.

18.       “Comparison With David as a Means of Evaluating Character in the Book of Kings”, Journal of Hebrew Scriptures 11 (2011), Article 8, 20 pp.

19.       “The Attitude toward Jerusalem in Two Rebellion Narratives: A Literary and Theological Investigation”, Biblische Notizen 150 (2011), pp. 35-48.

20.       “Berdugo, Raphael ben Mordechai”, in: H-J. Klauck et al. (eds.), Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR), Vol III, Berlin 2011, cols. 894-895.

21.       “The Biblical Attitude toward Human Toil”, in: I. Kalimi (ed.), Jewish Bible Theology: Perspectives and Case Studies, Winona Lake 2012, pp. 101-118.

22.       “Jewish Tradition and Bible Criticism: A Typology of Israeli Orthodox  Approaches to the Question of Deutero-Isaiah ”, Jewish Studies Quarterly 19 (2012), pp. 259-287.

23.       “Dinur, Benzion”, in: H-J. Klauck et al. (eds.), Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR), Vol VI, Berlin 2012, cols. 839-840.

24.       Malbim’s Approach to the Sins of Biblical Personages,” Journal of Hebrew Scriptures 13 (2013), article 13, 21 pp.  

25.       “From Distinguishing between Synonyms to Revealing the Coherence of the Literary Unit: On the Interpretive Method of Malbim”, Judaica 69 (2013), pp. 393- 429    [נוסח אנגלי מורחב ומעודכן של 34 עברית]

26.      “Limited and Unlimited Monarchy: Malbim’s Interpretation of the Division of the Kingdom Narrative (1 Kgs 12:1–24)”, Judaica 71 (2015), pp. 21-32.

27.      “The Story of Balaam’s She-Ass (Numbers 22:21–35): A New Literary Insight”, Hebrew Studies 56 (2015), pp. 103-113. 

28.      “Gideon: II. Judaism”, in: H-J. Klauck et al. (eds.), Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR), Vol. X, Berlin 2015, cols. 228-230. 

29.      “Habakkuk (Book and Person): Judaism. Medieval Judaism”, ibid., cols. 1047-1049. 

30.      “Haggai (Book and Person): Judaism. Medieval Judaism”, ibid., cols. 1145-1146.

31.      “R. Samson Raphael Hirsch”, ibid., Vol. XI, Berlin 2015, cols. 1111-1115.

32.      “Laniado, Samuel ben Abraham”, ibid – accepted for publication.

33.      “Characteristic Features of Malbim’s Interpretive Method in the Light of his Commentary to I Samuel 8”, Revue des études juives, 175 (2016), pp. 367-390. 

 

 

קורסים

הדרכה ביבליוגרפית

תרגיל בספרות מקצועית לועזית

הדרכה לכתיבה מדעית

ספר במדבר

ספר שופטים

ספר שמואל

ספר מלכים

ספר תהילים

הפואטיקה של הסיפור המקראי

סוגיות בחקר הספרותי של המקרא

סוגיות בחקר הסיפור המקראי

קריאה ספרותית בפרשת מלכות שלמה

פרקי נבואות על הגויים

העבודה והשביתה במקרא

המלוכה הישראלית

עיון משווה במפרשי התורה

רש"י ורמב"ן

עיון בספר בראשית לאור הפרשנות המסורתית

פרשנות רבי רפאל בירדוגו למקרא

פרשנות מלבי"ם למקרא

הפרשנות היהודית במאות הט"ז עד הי"ט

היבטים ספרותיים בפרשנות המסורתית

סוגיות בספר תהילים

תחומי מחקר

חקר ספרותי של המקרא (ובפרט: הסיפור המקראי)

הפרשנות המסורתית לתנ"ך (ובפרט: הפרשנות הבתר-קלאסית)

המלוכה במקרא

ספר תהילים